Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Putekšņu un citu mikroskopisko atlieku references tīkla izveide Latvijas teritorijai – fundamentāls pamats klimata, ainavas, veģetācijas un ūdens kvalitātes rekonstrukcijām un modelēšanai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0060

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Normunds Stivriņš          

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes; Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes

Kopsavilkums

Laikā, kad modelēšanas pieeja ievērojami pieaug, izejas pamatdatu ievākšana un producēšana lielākajā daļā zinātnes jomu paliek mazāk pievilcīga, jo tā vienkārši ir pārāk laikietilpīga un darbietilpīga. Tomēr, lai modelētu klimatu, vides izmaiņas vai biotas izplatību, ir nepieciešami tieši šie ievaddati pret kuriem veikt modeļu validāciju. Piemēram, uz putekšņiem balstītās klimata rekonstrukcijas kalpo par pamatu klimata modeļu validācijai. Lai uzlabotu mūsu spējas rekonstruēt vides izmaiņas un klimatu, nepieciešami mūsdienu references dati, kas arī iekļauj informāciju par klimatiskajiem un ekoloģiskajiem gradientiem. Šī projekta mērķis ir izveidot mūsdienu putekšņu un, pirmo reizi Baltijā, citu mikroskopisko atlieku (neputekšņu) references tīklu (datu bāzi), kā arī, demonstrēt iegūto datu izmantošanas iespējas rekonstruējot klimatu un ainavas izmaiņas. Kopumā tiks iegūti 78 ezeru virsējie nogulumu paraugi, aptverot visu Latvijas teritoriju. Katrai paraugošanas vietai tiks analizēti putekšņi un neputekšņi, iegūti instrumentālie klimatiskie dati, ainavu sastāvs (ar ĢIS) un veikta visu datu savstarpējā salīdzināšana. Iegūtie dati tiks prezentēti divās zinātniskajās publikācijas un pamatdati integrēti Eirāzijas Mūsdienu Putekšņu Datubāzē. Mūsdienu putekšņu datu rindas kalpos par priekšnoteikumu klimata, ainavas un veģetācijas rekonstrukcijām, bet neputekšņu validācija ar vides un klimatiskajiem lielumiem paver jaunus apvāršņus kvalitatīviem un kvantitatīviem pētījumiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss