Remigracija-un-Intelektualais-ieguvums-Latvija.jpg

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0486

Finansējums

300000EUR

Projekta vadītājs

 Anders Paalzow

brain@biceps.org

Projektu īsteno

Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs

Zinātnes nozare

Sociālo zinātņu nozare

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Kopš 2000. gada Latvijas iedzīvotāju skaits, zemas dzimstības, iedzīvotāju novecošanās un emigrācijas dēļ, ir samazinājies par 18% līdz aptuveni 1,9 miljoniem cilvēku. Remigrācija ir veids, kā mainīt smadzeņu aizplūšanu un pārvērst migrāciju par smadzeņu pieauguma avotu.
Jaunieši, kas pabeiguši studijas ārzemēs, ir īpaša mērķauditorija remigrācijas politikai. Iepriekš veiktie absolventu pētījumi uzsvēra absolventu dilemmu starp labi apmaksātu darbu un karjeru un patriotisku pienākumu atgriezties Latvijā. Tomēr līdz šim migrācijas kontekstā nav sistemātisku, liela mēroga paneļpētījumu par jauniešu pāreju no vidusskolas uz studijām universitātēs. Šī pētījuma rezultāti palīdzēs absolventiem pieņemt lēmumus par tālākas izglītības un/vai darba iespējām.
Sniedzot analīzi par remigrantu iegūto pieredzi un prasmēm un to pielietojumu uzņēmējdarbībā, projekta rezultāti palīdzēs noteikt kādas aktivitātes varētu atbalstīt remigranta lēmumu kļūt par uzņēmēju.
Novērtējot darba dēvēju uzskatus attiecībā uz remigrantu prasmēm un ārvalstu pieredzi, palīdzēs labāk izprast remigrantu situāciju darba tirgū.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?

– Projekta rezultāti ļaus labāk saprast remigrācijas mehānismus un palīdzēs īstenot efektīvu, uz datiem balstītu politiku remigrācijas jomā. Tādējādi, stimulēs ekonomikas un labklājības izaugsmi ilgtermiņā.

Sadarbība

– Aktīvi sadarbojas ar:

Kopsavilkums

Šī projekta mērķis ir novērtēt migrācijas ”smadzeņu aizplūšanas-un smadzeņu pieauguma” procesu Latvijā, pētot Latvijas pilsoņu mobilitāti no divām perspektīvām. PIRMS: mēs īstenosim uz nākotni vērstu pieeju attiecībā uz migrāciju un pētīsim jauniešus pēc vidējās izglītības iegūšanas. Izmantojot šo pieeju, tiek meklētas atbildes uz jautājumu: ”Kādas ir vidusskolu beigušās personas vēlmes un plāni attiecībā uz darbu un studijām ārvalstīs?”.

Pētījums balstīsies uz triju skolu absolventu kvantitatīvo aptauju un kvalitatīvajām intervijām. PĒC: tie, kuri atgriezušies, tiks pētīti, lai noskaidrotu

  • ”Kādas prasmes un kompetences remigrants atved atpakaļ uz Latviju pēc studijām vai darba pieredzes ārzemēs?”,
  • ”Kāda ir ārvalstu pieredzes ietekme uz uzņēmējdarbības aktivitāti un panākumiem?”.

Tiks izmantotas padziļinātas intervijas un aptauja, kas aptvers visas Baltijas valstis, lai izpētītu uzņēmumu īpašnieku un vadītāju attieksmi pret remigrantiem. Papildus ikgadēja pieaugušo iedzīvotāju aptauja un padziļinātas intervijas tiks izmantotas, lai analizētu un salīdzinātu uzņēmējdarbības aktivitātes līmeni, ambīcijas un attieksmi pret uzņēmējdarbību starp remigrantiem un tiem uzņēmējiem, kuri nav dzīvojuši un strādājuši ārpus Latvijas.

Projekta galvenie rezultāti būs vismaz piecas zinātniskās publikācijas, unikāli paneļa dati par trim absolventu kohortām, divi semināri ar dalībniekiem no Baltijas un ES13 valstīm, un starptautiska konference par migrāciju, uzņēmējdarbību, pieredzi un izglītību, kas tiks organizēta Latvijā. Projekts atbilst zinātnes prioritārajam virzienam “Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja”. Proti, projekta rezultāti sekmēs labklājības pieaugumu, sniedzot pierādījumus par remigrantu lomu un viņu uzņēmējdarbības nodomiem attiecībā uz darba vietu radīšanu, eksportēšanu un inovācijām. Prasmes un pieredze, ko remigranti atved atpakaļ, ietver prasmes strādāt ar modernām tehnoloģijām, kapitālu un mijiedarbību ar augsti kvalificētiem darbiniekiem, uzņēmējdarbības nodomus un kapitālu, ko var ieguldīt uzņēmējdarbībā. Projekta rezultāti ļaus labāk saprast remigrācijas mehānismus, sniegs politikas veidotājiem pierādījumus un ierosinās diskusijas, un palīdzēs politikas veidotājiem īstenot uz datiem balstītu politiku. Tādējādi, projekta rezultāti stimulēs ekonomikas un labklājības izaugsmi ilgtermiņā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss