Statuss:
Īstenošanā
Valsts pētījumu programmas logo

VPP „”Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” 2023.- 2025.gadam” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemti 2 projektu pieteikumi.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādam projektam:

  • Projekta nosaukums: Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)
  • Projekta Nr: VPP-KM-SPASA-2023/1-0002
  • Projekta vadītājs: Māris Kūlis maris.kulis@lu.lv
  • Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte
  • Projekta partneri: N/A
  • Projekta finansējums: EUR 1 162 500,00
  • Projekta īstenošanas periods: 21.12.2023. – 20.12.2025.
  • Zinātnes nozares: Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne (Primārā nozare); Socioloģija un sociālais darbs; Filozofija, ētika un reliģija

Projekta kopsavilkums: Strauji mainīgajā globālajā kontekstā, ko raksturo digitālie jauninājumi un tādas kritiskas problēmas kā Ukrainas konflikts un klimata pārmaiņas, mūsu projekts meklē inovatīvus veidus, kā veicināt sociālo saliedētību un pilsonisko līdzdalību. Uzsverot starpdisciplināru pieeju, projekta mērķis ir visaptveroši analizēt Latvijas saliedētības politiku, aptverot tās attīstību, īpatnības un pārvaldību. Tas ietver filozofisku, socioloģisku, ekonomisku, vides un psiholoģisku aspektu integrēšanu. Galvenās jomas ir sabiedrības saliedētība un identitātes veidošanās, mediju vide un informācijas noturība, valodas un kultūras integrācija, sociālekonomiskā ietekme un ilgtspējīga attīstība. Turklāt projektā iekļautas atvērtās zinātnes aktivitātes un liels uzsvars likts uz zinātnisko komunikāciju, lai nodrošinātu plašu izplatīšanu un ietekmi. Projekta ietvaros tiks sagatavotas recenzētas publikācijas dažādās nozarēs un tiks iesaistīti politikas veidotāji, lai izstrādātu īstenojamus ieteikumus, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu sociālās kohēzijas un pilsoniskās sabiedrības pētniecības jomā.