Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  08/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0073

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Sanita Bērziņa-Reinsone

ej.uz/sevisdokumentesana

  @autobiografijas.lv

sanita.reinsone@lulfmi.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Humanitāro un mākslas zinātņu nozare

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Viens no eWING projekta mērķiem ir izveidot publiski pieejamu autobiogrāfisko materiālu krājumu. Tā veidošana noris digitālā vidē. Sabiedrība jau šobrīd ir aktīvi iesaistījusies krājuma materiālu papildināšanā, to digitalizācijā un arī patērēšanā. Projekta aktivitātes ir vērstas uz kultūras mantojuma iedzīvināšanu ar sabiedrības līdzdalību. Projekta secinājumi vairos sabiedrības zināšanas par dzīves pierakstīšanas tradīcijām Latvijā un sekmēs to turpināšanos.

Inovācija

Kas šajā projektā ir jauns?
– eWING projekts Latvijas pētniecības un kultūras telpā ienes un nostiprina veidu, kā pētniecības procesā darboties kopā ar sabiedrību, veidojot un radot materiālu gan pētniecībai, gan saistošā un pieejamā veidā nododot to tālāk vispārējai izziņai. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots zinātniskām metodēm pētāms autobiogrāfisko tekstu korpuss, vienlaikus uz tā bāzes nodrošinot patstāvīgas un tiešsaistē tūlītēji pieejamas arhīva kolekcijas izveidošanu. Projekta novitāte ir arī dzīves pierakstīšanas tradīcijas aktualizēšana un daudzpusīga izpēte, kas iepriekš nav veikta. Metodoloģiski šis ir viens no pirmajiem projektiem, kas digitālajās humanitārajās zinātnēs aprobētas datoranalīzes metodes pielieto autobiogrāfisku tekstu analīzē.

Sadarbība

– eWING projekta sadarbības partneri ir valstiskas un nevalstiskas kultūras mantojuma organizācijas – muzeji, bibliotēkas, novadpētniecības centri reģionos, biedrības.

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir sniegt būtisku ieguldījumu starpdisciplinārajā autobiogrāfisko naratīvu pētniecības nozarē, rakstītu autobiogrāfiju analīzē izmantojot gan kvalitatīvo izpētes paradigmu, gan digitālo humanitāro zinātņu teksta analīzes metodes. Izmantojot kombinētu metodoloģisko pieeju, tiks radīts plašs un līdzšinējos pētījumus papildinošs interpretatīvais ietvars gan rakstīto autobiogrāfisko naratīvu izziņā, gan atmiņu pētniecības jomā kopumā. Pētījuma pamatā ir digitāls rakstītu autobiogrāfisku naratīvu korpuss, kurā iekļautas dienasgrāmatas, atmiņas un autobiogrāfijas, ko latviešu valodā rakstījuši dažādu paaudžu cilvēki ar atšķirīgu sociālo, kultūras un izglītības līmeni 20. gadsimtā.

Pētījuma pamatā ir digitāls rakstītu autobiogrāfisku naratīvu korpuss, kurā iekļautas dienasgrāmatas, atmiņas un autobiogrāfijas, ko latviešu valodā rakstījuši dažādu paaudžu cilvēki ar atšķirīgu sociālo, kultūras un izglītības līmeni 20. gadsimtā.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss