Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no koku stumbra virsmas ietekmējošo faktoru izpēte lapkoku audzēs ar meliorētām un pārmitrām augsnēm

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0137

Finansējums

291 865 EUR

Projekta vadītājs

Arta Bārdule, arte.bardule@silava.lv

Projektu īsteno

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Kopsavilkums

Organiskās augsnes ir viens no lielākajiem SEG emisiju avotiem Latvijā. Saskaņā ar Nacionālo inventarizācijas ziņojumu SEG emisijas no organiskajām augsnēm meža zemēs 2019. gadā bija 1,6 milj. tonnas CO2 ekv. (14% no SEG emisijām Latvijā, neskaitot zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektoru). SEG emisiju uzskaitē pagaidām nav iekļautas emisijas no koku stumbra virsmas, kas saskaņā ar jaunāko pētījumu rezultātiem var būtiski palielināt kopējo SEG emisiju daudzumu pārmitrās augsnēs un platībās ar svārstīgu gruntsūdens līmeni. Pētījuma mērķis ir novērtēt SEG emisijas no koku stumbra virsmas lapkoku audzēs un kvantificēt mitruma režīma izmaiņu un citu faktoru ietekmi uz šīm emisijām, lai nodrošinātu meža apsaimniekotājus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ieviešanai, apsaimniekojot mežaudzes ar meliorētām un pārmitrām augsnēm. Pētnieciskie uzdevumi: (1) metodikas izstrādāšana, izpētes objektu atlase un ierīkošana; (2) SEG emisiju no koku stumbra virsmas, gruntsūdens līmeņa izmaiņu un citu vides datu ieguve; (3) rezultātu analīze un SEG emisiju aprēķinu vienādojumu izstrādāšana; (4) darbību datu ieguves metožu izstrādāšana SEG emisiju modelēšanai; (5) izstrādāto vienādojumu aprobēšana AGM augšanas gaitas modelī. Pētījuma rezultātus publicēsim vismaz 3 WoS vai SCOPUS indeksētos izdevumos un prezentēsim vismaz 2 starptautiskās konferencēs. Datus publicēsim Latvijas atvērto datu portālā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss