Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Uz HBc vīrusveidīgo daļiņu balstīta platforma rekombinantas vakcīnas prototipa izstrādei pret SARS-Cov-2

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0059

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Irina Sominska   irina@biomed.lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Medicīniskā biotehnoloģija; Nanotehnoloģija; Bioloģija

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir radīt jauna tipa vīrusveidīgās daļiņas - VVD, kas prezentē uz savas virsmas SARS-Cov-2 epitopus un nodrošina augstu šo epitopu imunogenitāti. SARS-Cov-2 specifiskās VVD projektā tiks iegūtas, izmantojot tehnoloģiski efektīvus E.coli producentus, kā bāzes proteīnu izmantojot G-genotipa HBV vīrusa kor-antigēnu (HBc/G). Iepriekš tika noskaidrota HBc/G vīrusveidīgo daļiņu augstā stabilitāte E.coli sistēmā, kas kalpo par pamatu šī projekta piedāvājumā. Himēro VVD veidošanai projektā tiks izmantoti SARS-Cov-2 nukleokapsīda un spike-proteīna domēni, kas tiks izvietoti uz HBc VVD virsmas. Tehnoloģijas izstrādne ietvers himēro HBc VVD ekspresijas optimizāciju. Imunomodulatorās (CpG) sekvences tiks iepakotas HBc/G himērajās VVD struktūrās T-šūnu stimulācijai. Modificētās VVD tiks raksturotas strukturāli, to imunogenitāte tiks izvērtēta pelēs. Lai veicinātu neitralizējošo antivielu veidošanos, tiks veikta ko-imunizācija ar citokīnu ekspresējošiem alfavīrusu vektoriem. Iegūtās antivielas tiks pārbaudītas vīrusu neitralizācijas testos, izmantojot pseidovīrusus. Mērķtiecīga DC stimulēšana ar citokīnu ekspresējošiem alfavīrusu vektoriem uzlabos vakcīnas kandidātu efektivitāti, radot spēcīgu fonu jaunu vakcinācijas stratēģiju izstrādei pret SARS-Cov-2 un citiem jauniem cilvēka patogēniem. Projekta rezultāti tiks publicēti divos zinātniskos rakstos un prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss