Vispārīgā informācija

Sākums  01.12.2022. Noslēgums  30.11.2024.

Projekta numurs

VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001

Finansējums

5 700 000 EUR

Projekta vadītājs

Osvalds Pugovičs
osvalds@osi.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

SADARBĪBAS PARTNERI
Rīgas Stradiņa universitāte; Latvijas Universitāte; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs; Rīgas Tehniskā universitāte; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija.
Materiālzinātne. Klīniskā medicīna.

Kopsavilkums

Projekta virsmērķis ir attīstīt valsts biomedicīnas pētniecības platformu, lai risinātu sabiedrības veselības problēmas RIS3 jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” saskaņā ar Valsts pētījumu programmas uzdevumu.
Lai sasniegtu Projekta mērķi, tiks veiktas šādas darbības:

  1. Jaunu produktu, tehnoloģiju un metožu izstrāde, īstenojot pētnieciskos pilotprojektus;
  2. Zinātnisko rezultātu uzlabošana, jo īpaši palielinot daudznozaru un starpiestāžu zinātnisko publikāciju skaitu;
  3. Cilvēkresursu pētniecības kapitāla attīstīšana;
  4. Zināšanu bāzes pilnveidošana, lai veicinātu sadarbību ar rūpniecību, tostarp slimnīcām, kā arī pieteiktu jaunus nacionāla un starptautiska līmeņa pētnieciskos projektus un iesaistītos starptautiskos pētniecības konsorcijos.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Inovāciju fonds- nozaru pētījumu programma”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-