Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vērtīgas savvaļas tauriņziežu sugas Trifolium fragiferum Latvijas ģenētisko resursu molekulārs, fizioloģisks un ekoloģisks izvērtējums ilgstpējīgas lauksaimniecības kontekstā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0349

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Una Andersone-Ozola

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Bioloģija                      

Kopsavilkums

Kultūraugu savvaļas radinieku ģenētisko resursu novērtējums ir nozīmīgs un vērtīgs pamats lauksaimniecības produkcijas uzlabošanai, īpaši ņemot vērā agroekosistēmu vidi saudzējošu uzturēšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Tāpēc mūsdienu lauksaimniecības kontekstā liela nozīme ir pētījumiem, kuru mērķis ir kompleksi raksturot konkrētas savvaļas sugas un populācijas. Tauriņziežu sugas ir īpaši vērtīgs resurss šajā kontekstā. Dotā projekta mērķis ir apzināt potenciāli saimnieciski nozīmīgās sugas Trifolium fragiferum Latvijas savvaļas ģenētiskos resursus, veikt to molekulāri ģenētisko, fizioloģisko un agroekoloģisko izvērtējumu kontrolētos apstākļos. Projekta rezultātā iegūs priekšstatu par T. fragiferum ģenētisko daudzveidību un abiotiskā stresa izturības variācijām dabiskajās populācijās, un šo informāciju varēs izmantot kā pamatu tālākiem pētījumiem un praktiskās izstrādnēs.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss