Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Zinātnes nozare

  • Humanitāro un mākslas zinātņu nozare

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 

  • Cilvēki, kuri iepazīsies ar šā projekta rezultātiem, pilnīgāk izpratīs, kā maldinošas vēstures interpretācijas tiek izmantotas ārēju spēku interesēs, lai mazinātu mūsu sabiedrības drošību un saliedētību, cenšas padarīt mūs kā sabiedrību viegli manipulējamu citu interesēs. Neviena sabiedrība nespēj baudīt ekonomiskās izaugsmes augļus vai tehnoloģiju attīstības sniegtos labumus, ja šajās jomās tā sastopas ar pastāvīgiem izaicinājumiem. Projekta rezultāti liks kritiskāk uzlūkot vēstures interpretācijas, apzinoties, ka tās kalpo kā ierocis un instruments citu valstu politiskajām interesēm. Pētījuma rezultāti būs noderīgi arī sabiedrības priekšstāvjiem un izpildvarai, lemjot par attiecīgiem mehānismiem un darbinot tos. Tas savukārt ir ikviena sabiedrības locekļa interesēs.

Iespējamie risinājumi

  • Projekts risinās kritiskās domāšanas veicināšanas problēmu, ļaus novērtēt vēstures korektas izpratnes nozīmīgumu.

Sadarbība

  • Identificēti sadarbības partneri NVO un valsts pārvaldē.

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt un izplatīt jaunas starpdisciplināras zināšanas par Krievijas īstenotu XX gs. vēstures politizāciju aktuālu ģeopolitisku izaicinājumu un Latvijas-Krievijas attiecību kontekstā. Projekta ietvaros tiks veikta vēstures politizācijas attiecībā uz Baltijas valstīm teorētiska un empīriska izpēte, kā arī izstrādātas rekomendācijas šīs tendences negatīvo seku mazināšanai. Tiks analizēts, kurus vēstures pagrieziena punktus mūsdienu Krievija politizē un instrumentalizē nolūkā izmantot tos politiskiem mērķiem; kādi naratīvi šīs politizācijas rezultātā tiek formulēti un izplatīti, un kādas ir pielietotās politizācijas stratēģijas. Projekts paredz inovatīvu metodoloģisku risinājumu pielietojumu. Tiks izstrādāta zinātniskā monogrāfija, vairāki pētnieciskie raksti, rekomendācijas dažādām mērķgrupām, kā arī tiks īstenotas zinātnes komunikācijas aktivitātes. Šis projekta pieteikums atbilst LR Izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījumam radīt ne vien zinātniski, bet arī sociāli nozīmīgus pētnieciskā darba rezultātus. Pieteikums atbilst vismaz 3 LR MK definētajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem: Demogrāfija, sports, atvērta un iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja; Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība; Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla. Iekšpolitiski vēstures politizācija Krievijā kalpo sabiedrības konsolidācijai, esošās valsts varas leģitimizācijai un sabiedrības pašapziņas spēcināšanai. Tā kā Latvija ir Krievijas kaimiņvalsts, šie procesi ietekmē arī to.

Patvaļīgu un zinātniski nepamatotu vēstures interpretāciju izplatīšana pasliktina gan Latvijā dzīvojošo etnolingvistisko grupu, gan arī starpvalstu attiecības un starptautiskās drošības stāvokli. Tēma sasaucas ar Latvijas valstiskuma jautājumiem, jo, politizējot vēsturi, atsevišķās epizodēs tiek problematizēta LR Tiesiskās Nepārtrauktības doktrīna un tādējādi – valsts de iure statuss laikā no 1940. līdz 1991. gadam. Ir nepieciešams sekmēt sabiedrības apzināšanos par vēstures instrumentalizācijas faktu politiskos nolūkos, lai izvairītos no manipulācijām un spēcinātu sabiedrības drošumspēju. Vēstures politizācija ir pretrunā atvērtas un iekļaujošas sabiedrības ideālam, jo tā paredz noteiktu diskursu izslēgšanu un sniedz deformētu vēstures atainojumu. Ņemot vērā etniskās šķirtnes nozīmīgumu Latvijas sabiedrībā, etnolingvistiskās grupas, kas sastopas ar šādu atainojumu, visticamāk, būs mazāk atvērtas un iekļaujošas.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss

Projekta īstenošanas zinātniskā un sociālā ietekme ir apkopota pārskatā[PDF]

Projekta rezultāti [PDF]