Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā - savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0371

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Ineta Kalniņa

Projektu īsteno

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs                              

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes, Bioloģija

Kopsavilkums

Vistu vanags (Accipiter gentilis) ir viena no nedaudzajām plēsīgo putnu sugām, kas spējusi izplatīties urbanizētās teritorijās. Rīgā pastāvīga vistu vanagu populācija ir kopš astoņdesmitajiem gadiem. Šobrīd pilsētā regulāri tiek apsekotas aptuveni 70 ligzdošanas teritorijas. Monitoringa dati sniedz būtisku informāciju par ligzdošanas sekmēm un fenotipiskajām pazīmēm, kas raksturo urbānās populācijas. Neskatoties uz to, tradicionālās apsekošanas metodes nenodrošina pietiekamu detalizāciju populācijas dinamikas un pilsētvidei raksturīgā fenotipa pamatā esošo mehānismu izskaidrošanai. Ģenētiskās informācijas integrēšana pētījumos ekoloģijā ļauj aizpildīt trūkstošās informācijas daļas, tomēr līdz šim nav veikti ģenētiskie pētījumi vistu vanaga populācijās pilsētās. Projekta mērķis ir veikt vistu vanaga urbānās populācijas ģenētikas pētījumus visa-genoma mērogā, nodrošinot zināšanas un kompetenci liela apjoma pētījumu īstenošanai savvaļas populāciju genomikā. Izmantojot jau ievāktu bioloģisko materiālu, (1) tiks izveidota augstas kvalitātes de novo genoma reference un (2) raksturota urbānās populācijas ģenētiskā struktūra, veicot visa genoma sekvencēšanu. Projekta īstenošana (1) ļaus izstrādāt metodiku lielapjoma vistu vanaga un citu sugu ģenētiskajiem pētījumiem, (2) nodrošinās projekta komandai nepieciešamo pieredzi pārejai uz jaunu pētniecības jomu, (3) ļaus uzsākt starpdisciplināru sadarbību un (4) veicinās plašāku genomikas metožu pielietošanu pētījumos savvaļas populācijās.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurs