Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Zemes izmantošanas veida, augsnes un meteoroloģisko faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām no meliorācijas grāvjiem izpēte

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0193

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Kristaps Makovskis         

Projektu īsteno

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes             

Kopsavilkums

Latvijā un citās hemi-borelālās klimata joslas valstīs organiskās augsnes ir nozīmīgākais SEG emisiju avots, bet emisijas no organiskām augsnēm, tajā skaitā no meliorācijas grāvjiem, šajās valstīs joprojām ziņo, izmantojot Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 2014. gada vadlīniju papildinājuma noklusētos emisiju faktorus. Pētījuma mērķis ir novērtēt zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību ietekmi uz meliorācijas grāvju radītajām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām organiskās augsnēs zālājos, aramzemēs, meža zemēs, kā arī izveidot attālās izpētes metodi SEG emisiju no grāvjiem uzskaitei un prognozēšanai. Pētījuma mērķa sasniegšanai apvienosim jaunākās zināšanas par SEG emisijām no organiskajām augsnēm Baltijas reģionā ar empīriskiem datiem par SEG plūsmām meliorācijas grāvjos. Galvenās pētījuma darbības ir (1) literatūras analīze un pētniecības ietvara izstrāde; (2) pētījuma objektu izvēle un mērījumu infrastruktūras izveidošana; (3) SEG apmaiņas, augsnes un klimatisko apstākļu mērījumi veģetācijas sezonas laikā; (4) datu analīze un pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte. Pētījuma galvenie rezultāti ir augsnes īpašību, klimatisko faktoru un SEG emisiju sakarības raksturojoši vienādojumi meliorācijas grāvjiem un attālās izpētes metode meliorācijas grāvju identificēšanai. Pētījuma rezultātus publicēsim vismaz 1 WoS vai SCOPUS indeksētā zinātniskā publikācijā un prezentēsim 1 starptautiskā zinātniskā konferencē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss