Nr. 13-2-1, 29.12.2008

13-01-2009

 

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 13-2-1

Rīgā, 2008.gada 29.decembrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem Humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1.

Māra

Grudule

Dr.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

LU

2.

Viktors

Ivbulis

Dr.habil.philol.

5.1.3.

Literatūrzinātne un folkloristika

LU

3.

Jānis

Ešots

Dr.phil..

5.1.5.

Filozofija

LU

4.

Anita

Stašulāne

Dr.theol.

5.1.5. 5.1.6.

Filozofija
Teoloģija un reliģijzinātne

DU

5.

Andrejs

Čirjevskis

Dr.oec.

5.2.7.

Vadībzinātne

RSEBAA

6.

Vulfs

Kozlinskis

Dr.habil.oec.

5.2.7.

Vadībzinātne

RSEBAA

7.

Jānis

Strautmanis

Dr.oec.

5.2.7.

Vadībzinātne

BA

8.

Tatjana

Volkova

Dr.oec.

5.2.7.

Vadībzinātne

BA

9.

Jānis

Vucāns

Dr.math.

5.2.7.

Vadībzinātne

VentA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011.gada 29.decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 13-01-2009