PAR MUMS 

Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) Nacionālā kontaktpunkta (CERN NKP) virsmērķis ir jēgpilna un koordinēta Latvijas dalība CERN asociētās dalībvalsts statusā, kā arī kļūšana par pilntiesīgu CERN dalībvalsti nākamo 2–3 gadu laikā.

Atbilstoši virsmērķim ir formulēta arī CERN NKP misija un vīzija.

Misija

CERN NKP misija ir vecināt daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju kopienas attīstību Latvijā un Baltijā, sniedzot ieguldījumu Latvijas zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju politikas mērķu sasniegšanā, kā arī veicinot Latvijas kļūšanu par pilntiesīgu CERN dalībvalsti.

Vīzija

Izmantojot CERN sniegtās iespējas, Latvija kļūst par tehnoloģiju, inovāciju un fizikas zinātnes ekselences centru Baltijā.

Darbība

CERN NKP darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, CERN NKP nolikums un citi saistošie tiesību akti un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārvaldes institūciju lēmumi un rīkojumi, jo CERN NKP juridiski atrodas RTU zinātņu prorektora dienestā un ir tieši pakļauts RTU zinātņu prorektoram.

Lai sasniegtu CERN NKP definēto virsmērķi – jēgpilnu un koordinētu Latvijas dalību CERN asociētās dalībvalsts statusā un kļūšanu par pilntiesīgu dalībvalsti –, plānā Latvijas CERN stratēģijas īstenošanai ir minēti šādi CERN NKP stratēģiskie darbības virzieni:

 • stiprināt un padziļināt Latvijas kapacitāti augstas enerģijas fizikas, paātrinātāju fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās (cilvēkresursu joma);
 • zināšanu bāzes nostiprināšana augstas enerģijas daļiņu un paātrinātāju tehnoloģiju, inovatīvo materiālu, risinājumu un IST lietojumam Latvijas tautsaimniecībā (tehnoloģiju joma);
 • inovatīvu ārstniecības metožu, daļiņu terapijas pieejamība, balstoties uz reģionālo sadarbību, teranostikas preparātu izstrādes un pielietošanas iespēju paplašināšana (tehnoloģiju joma).

Atbilstoši minētajam CERN NKP ir iesaistīts vairākās vietējā mēroga un starptautiskajās aktivitātēs:

 • CERN Latvijas grupas koordinēšana, grupas biedru iesaiste ar CERN saistītajās aktivitātēs;
 • Latvijas partneru informēšana par CERN aktivitātēm;
 • Informācijas apmaiņas koordinēšana starp CERN un valsts iestādēm, kā arī politikas veidotājiem;
 • Nacionālās kapacitātes augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās stiprināšanas koordinēšana;
 • Atbalsts ar CERN saistītu komunikācijas aktivitāšu rīkošanā, kā arī šādu aktivitāšu organizēšana;
 • Atbalsts Latvijas uzņēmējdarbības koordinatoram (Industrial liaison officer – ILO), veicinot industrijas sadarbību ar CERN;
 • Latvijas puses pārstāvība CERN;
 • Dalība CERN Baltijas grupā.

Mērķauditorijas

CERN NKP mērķauditorijas ir:

 • augstākās izglītības iestādes;
 • zinātniskās institūcijas;
 • Latvijas studenti;
 • Latvijas pedagogi;
 • Latvijas skolēni;
 • valsts iestādes un lēmumpieņēmēji;
 • nozares organizācijas un sociālie partneri;
 • industrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
 • CERN Baltijas grupa;
 • CERN;
 • mediji.