LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada martā

12-03-2009

1. pielikums
LZP ZSKK 2009. gada
20. februāra lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada martā

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra nauda
starptautiskā organizācijā

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Renata Minnibajeva

Biedru nauda Eiropas Erasmus koordinatoru asociācijā

105

2.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Bruno Andersons

Biedru nauda Starptautiskajā mežu pētīšanas organizāciju apvienībā

315

3.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Rita Bebre

Starptautiskais Kreatoloģijas zinātniskais centrs – darbības nodrošināšana

0
Neatbilst ZSKK apstiprinātajiem mērķiem

4.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Ilze Irbe

Biedru nauda Starptautiskajā biobojājumu un bionoārdīšanās biedrībā

90

5.

LU Bioloģijas institūts
Līga Jankevica

Starptautiskā bezmugurkaulnieku patoloģijas biedrība

90

6.

LZA
Valdis Kampars

Baltijas Zinātņu un filozofijas vēstures asociācijas biedru nauda Starptautiskajai Zinātņu vēstures un filozofijas savienībai

110

7.

RTU Būvniecības fakultāte
Patricija Kara

IAESTE Latvija biedru nauda

200

8.

LU Medicīnas fakultāte
Vija Kluša

Biedru nauda Starptautiskajā pamata un klīniskās farmakoloģijas savienībā

170

9.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Inese Mieriņa

Eiropas eļļu zinātnes un tehnoloģiju federācija

30

10.

LU Bioloģijas fakultāte
Tūrs Selga

Biedru nauda Starptautiskajā šūnu bioloģijas federācijā

55

11.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Laima Tihomirova

Biedru nauda Amerikas Cilvēka ģenētikas biedrībā

95

12.

Starptautiskā Lietišķās Optikas biedrība
Aivars Vembris

LU studentu nodaļas dalības maksa SPIE (The International Society for Optical Engineering)

200

13.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Aldis Kārkliņš

Latvijas Augsnes zinātnes biedrības biedru nauda starptautiskajā Augsnes zinātnes biedrībā

115

14.

LLU Lauku inženieru fakultāte
Lilita Ozola

Biedru nauda starptautiskajā Tiltu un būvkonstrukciju inženieru asociācijā

110

2. Starptautisko konferenču organizēšana Latvijā

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Tāme vai piepr. summa

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

Rēzeknes Augstskola
Velta Ļubkina

Starptautiska konference "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība"
Rēzekne, 2009.02.27.–2009.02.28.

300

300

2.

Daugavpils universitāte
Aleksandra Šļahova

6. Starptautiskā konference "Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika"
Daugavpils, 2009.05.05.–2009.05.10.

3238

300

3.

Rīgas Stradiņa universitāte
Andrejs Skaģers

10. simpozijs „Biomateriāli un bioinženierija"
Rīga, 2009.05.07.–2009.05.10.

400

300

4.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Biruta Sloka

Starptautiskā konference "Biznesa un sabiedrības attīstības vadības aktualitātes"
Rīga, 2009.05.07.–2009.05.09.

10 520

300

5.

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Kaspars Kampuss

Starptautiska konference "Vaccinium ssp. un mazāk zināmie augļaudi: izaicinājumi un riski"
Jelgava, 2009.10.06.–2009.10.09.

300

300

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k.

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jurijs Merkurjevs

6. Vīnes starptautiskā matemātiskās modelēšanas konference
Vīne, Austrija
2009.02.11.–2009.02.13.

200

2.

RSU aģentūra „Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts“
Modra Murovska

9. starptautiskā hroniskā noguruma sindroma/mialģiskās encefalopātijas asociācijas zinātniskā un klīniskā konference
Reno, Nevada, ASV
2009.02.12.–2009.03.15.

200

3.

RTU Būvniecības fakultāte
Jevgenijs Barkanovs

6. starptautiskā konference "Skaitļošanas zinātne un projektēšana"
Penanga, Malaizija
2009.02.25.–2009.02.27.

200

4.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Aina Kokare

Seminārs par marķētas izlases lomu šķirņu selekcijai bioloģiskajai lauksaimniecībai
Vāgeningena, Nīderlande
2009.02.25.–2009.02.27.

160

5.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Linda Legzdiņa

Seminārs par izlases ar marķieriem lomu šķirņu selekcijai bioloģiskajai lauksaimniecībai
Vāgeningena, Nīderlande
2009.02.25.–2009.02.27.

160

6.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Gunta Lāce

Vācijas matemātikas didaktikas biedrības 43. konference
Oldenburga, Vācija
2009.03.02.–2009.03.06.

115

7.

Transporta un sakaru institūts
Anna Tatarinceva

Starptautiska konference "Attieksmju veidošana - patērētājsabiedrības aktivizēšana darbībai”
Berlīne, Vācija
2009.03.23.–2009.03.24.

50

8.

Rēzeknes Augstskola
Aloida Jurčenko

Starptautiska konference "Attieksmju veidošana - patērētājsabiedrības aktivizēšana darbībai”
Berlīne, Vācija
2009.03.23.–2009.03.24.

70

9.

Rēzeknes Augstskola
Ženija Truskovska

Starptautiska konference "Attieksmju veidošana - patērētājsabiedrības aktivizēšana darbībai”
Berlīne, Vācija
2009.03.23.–2009.03.24.

70

10.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Guntis Diļevs

Starptautiskā konference "Ekoloģiskie transportlīdzekļi un atjaunojamā enerģija"
Montekarlo, Monako
2009.03.26.–2009.03.29.

175

11.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Vjačeslavs Kaščejevs

Starptautiskā Minervas konference "Sarežģītības zinātne"
Eliata, Izraēla
2009.03.29.–2009.04.01.

110

12.

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Jānis Grabis

5. starptautiskais materiālu simpozijs
Lisabona, Portugāle
2009.04.05.–2009.04.08.

200

13.

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Ilmārs Zālīte

5. starptautiskais materiālu simpozijs
Lisabona, Portugāle
2009.04.05.–2009.04.08.

200

14.

LU Cietvielu fizikas institūts
Ņina Mironova-Ulmane

Starptautiskā konference par nanomateriāliem un nanokompozītiem
Kotajama, Indija
2009.04.06.–2009.04.08.

200

15.

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Kaspars Kampuss

6. starptautiskais simpozijs par uzglabāšanu un pārstrādi
Antālija, Turcija
2009.04.08.–2009.04.12.

200

16.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Rita Spalva

2. starptautiskā konference „Pārmaiņas mūzikas izglītībā”
Tallina, Igaunija
2009.04.23.-2009.04.25.

105

17.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Maija Rukliša

Starptautiska konference "Mikroorganismu stress – no molekulām līdz sistēmai"
Zemmeringa, Austrija
2009.05.07.–2009.05.10.

200

18.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Andris Celms

4. Baltijas materiālu konference
Kauņa, Lietuva
2009.05.07.–2009.05.08.

20

19.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Gaida Sedmale

4. Baltijas silikātu materiālu konference
Kauņa, Lietuva
2009.05.07.–2009.05.08.

0
(piešķirti citai konf. 200 Ls)

20.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Ingunda Šperberga

4. Baltijas silikātu materiālu konference
Kauņa, Lietuva
2009.05.07.–2009.05.08.

0
(piešķirti citai konf. 200 Ls)

21.

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Mihails Kuļikovs

5. starptautiskā telekomunikāciju konference
Venēcija, Itālija
2009.05.12.–2009.05.28.

200

22.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jānis Rudzītis

9. starptautiskā konference "Precīzā inženierija un nanotehnoloģija"
Sansebastjana, Spānija
2009.06.02.–2009.06.05.

200

23.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Inta Jaunzeme

Starptautiskā konference "Saliedētība, sadarbība un kvalitāte karjeras informācijā un konsultācijās"
Ivaskila, Somija
2009.06.03.–2009.06.05.

200

24.

Nacionālais botāniskais dārzs
Ilze Dubova

5. Eiropas botānisko dārzu kongress
Helsinki, Somija
2009.06.08.–2009.06.12.

135

25.

Nacionālais botāniskais dārzs
Dace Kļaviņa

5. Eiropas botānisko dārzu kongress
Helsinki, Somija
2009.06.08.–2009.06.12.

135

26.

Nacionālais botāniskais dārzs
Linda Strode

5. Eiropas botānisko dārzu kongress
Helsinki, Somija
2009.06.08.–2009.06.12.

135

27.

LU Botāniskais dārzs
Inese Nāburga-Jermakova

5. Eiropas botānisko dārzu kongress
Helsinki, Somija
2009.06.08.–2009.06.12.

200

28.

LU Bioloģijas fakultāte
Lauma Strazdiņa

5. Eiropas botānisko dārzu kongress
Helsinki, Somija
2009.06.08.–2009.06.12.

175

29.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Gaida Sedmale

XIV starptautiskā mālu konference
Kastellaneta Marina, Itālija
2009.06.14.–2009.06.20.

200

30.

Daugavpils universitāte
Valērijs Dombrovskis

Pasaules 12. kongress sporta psiholoģijā
Marakeša, Maroka
2009.06.17.–2009.06.21.

140

31.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Toms Torims

3. Mašīnzinību biedrības starptautiskā konference
Alkoja, Spānija
2009.06.17.–2009.06.19.

200

32.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Ingunda Šperberga

Eiropas Keramikas biedrības 11. starptautiskā konference un izstāde
Krakova, Polija
2009.06.21.–2009.06.25.

200

33.

RTU Būvniecības fakultāte
Sandris Ručevskis

Starptautiskā konference "Inženierkomunikāciju dinamika 2009"
Ericeira, Portugāle
2009.06.22.–2209.06.24.

200

34.

RTU Būvniecības fakultāte
Viktors Mironovs

14. starptautiskā konference "Teorētiskās un eksperimentālās problēmas materiālu inženierzinātnē"
Ostravica, Čehija
2009.08.24.–2009.08.27.

200

35.

LU Botāniskais dārzs
Anta Sparinska

23. Eucarpia simpozijs "Krāsainā selekcija un ģenētika"
Lēdene, Nīderlande
2009.08.31.–2009.09.04.

200

36.

LLU Mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”
Zinta Gaile

15. Eiropas Zālaugu federācijas simpozijs
Brno, Čehija
2009.09.07.–2009.09.09.

200

4. OSMOZE projekts

1. Atbalstīt OSMOZES programmas projekta „Ar šūnu diferencēšanos saistītu DNS pārrāvumu lokalizācija, izmantojot DNS mikrorindu metodi” (izp. prof. Nikolajs Sjakste) finansēšanu 2009. gadā, saglabājot agrāk piešķirto komandējuma dienu skaitu.

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš

Pedējā atjaunošana 12-03-2009