Valsts pētījumu programmas, finansētas 2007. gadā

27-03-2009

Valsts pētījumu programmas

Reģ. nr.

Programmas un apakšprogrammas

Vaditājs

Izpilditāji

Finansējums 2007.g.

1.

Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze

Ivars Biļinskis

.

600 000

1.1.

Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde

Audris Kalniņš

LU MII

118660

1.2.

Semantiskā tīmekļa izpēte, attīstīšana un piemērošana Latvijas vajadzībām

Guntis Bārzdiņš

LU MII

118660

1.3.

Oriģinālu signālu apstrādes paņēmienu izveide un izpēte konkurētspējīgu IT tehnoloģiju radīšanai

Modris Greitāns

EDI

118660

1.4.

Jaunu tehnoloģiju izpēte un pielietošana elektroniskās aparātbūves jomā

Jurijs Artjuhs

EDI

118660

1.5.

Jaunas elektronisko sakaru tehnoloģijas

Guntars Balodis

RTU

118660

1.6.

Programmas administrēšana

Ivars Biļinskis

EDI

6700

2.

Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms

Ivars Kalviņš

1 000 000

2.1.

Enantiotīru CNS un kardiovaskulāro preparātu iegūšanas metožu izstrāde, pielietojot ķīmiskās un ķīmijenzimātiskās metodes

Grigorijs Veinbergs

LOSI

80000

2.2.

Pretvēža vielu sinerģisma un multirezistences fenomena izpēte jaunu pretvēža preparātu radīšanai

Irina Šestakova

LOSI

80000

2.3.

Jaunu terapijas pieeju un ārstniecības līdzekļu molekulāro mehānismu izpēte CNS un kardiovaskulārajā farmakoloģijā

Maija Dambrova

LOSI

85000

2.4.

Jaunu kardiovaskulāro preparātu un to videi draudzīgu sintēzes tehnoloģiju izstrāde

Aivars Krauze

LOSI

130000

2.5.

Bioloģiski aktīvo vielu struktūrpētījumi un receptora-liganda mijiedarbības modelēšana

Edvards Liepiņš

LOSI, LBMC

80000

2.6.

Rekombinanto vakcīnu preparātu – vīrusiem līdzīgo daļiņu tehnoloģizācija

Andris Dišlers

LBMC

70000

2.7.

G-proteīnu saistošo receptoru ligandi – jauni potenciāli medikamenti

Jānis Kloviņš

LBMC, LOSI

80000

2.8.

Alfavīrusu vektori jauno vakcīnu un gēnu terapijas līdzekļu radīšanā

Tatjana Kozlovska

LBMC, LOSI

95000

2.9.

Ļaundabīgo audzēju seroloģiska diagnostikas testa izstrādāšana

Aija Linē

LBMC, LU

60000

2.10.

Mākslīgās vīrusiem līdzīgās daļiņas kā bioaktīvo vielu jauna transportforma

Regīna Renhofa

LBMC, LOSI

110000

2.11.

Pretvēža preparātu jauni skrīninga instrumenti

Anatolijs Šaripo

LBMC, LOSI

70000

2.12.

Pretvēža vielu sinerģisma un multirezistences fenomena izpēte jaunu pretvēža preparātu radīšanai

Andris Zeltiņš

LBMC, LVAugļI

60000

3.

Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde

Andris Šternbergs

870 000

3.1.

Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai

Linards Skuja

LU CFI, LU

145000

3.2.

Perspektīvie neorganiskie materiāli optoelektronikai un mikroelektronikai un modernās metodes struktūras pētījumos

Māris Spriņģis ()

LU CFI, LU

146000

3.3.

Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem

Inta Muzikante

LU CFI, LU, RTU, FEI

145000

3.4.

Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģija

Līga Bērziņa-Cimdiņa

RTU, LU, RTU, RSU

145000

3.5.

Nanodaļiņu, nanostrukturālu materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģiju izstrāde funkcionālo materiālu un kompozītu izveidei

Jānis Grabis

RTU NĶI, LU FI, LU CFI, LU

145000

3.6.

Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības

Jānis Zicāns

RTU, LU PMI, LU

144000

4.

Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas

Bruno Andersons

657 800

4.1.

Izstrādāt perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām

Māris Daugavietis

VMI „Silava”

216000

4.2.

Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei

Henn Tuherm

LLU

78800

4.3.

Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei

Uldis Viesturs

LV KĶI

330000

4.4.

Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums

Alfons Grīnfelds

LLU

33000

5.

Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru

Jānis Stradiņš

854 560

5.1.

Latviskās apziņas atmoda un nevardarbīgās pretošanās pieredze Latvijā (1945 – 1991)

Tālavs Jundzis

BSPC

55560

5.2.

Okupācijas režīmi Latvijā un to sekas: politiskie, ekonomiskie, tiesiskie, sociālie un ētiskie aspekti (1940.-1965.)

Daina Bleiere

LU LVI

33686

5.3.

Latvija Otrā pasaules kara laikā (1939 – 1945)

Inesis Feldmanis

LU

26000

5.4.

Etniskie un sociālpolitiskie procesi Latvijā: stereotipu analīze

Anete Karlsone

LU LVI

22035

5.5.

Letonikas avotu izpēte un datorizācija

Ieva Ose

LU LVI

84279

5.6.

Valoda un vide

Brigita Bušmane

LU LValI, LiepPA

83000

5.7.

Latviešu valodas struktūra, funkcijas un elementi: izpēte un sistematizācija

Ojārs Bušs

LU LValI

94000

5.8.

Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts

Dace Markus

RPIVA

30000

5.9.

Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze

Andrejs Veisbergs

LU, LU MII

27000

5.10.

Eiropas vērtības Latvijas kultūrā un intelektuālās tradīcijas veidošanās (no apgaismības līdz zināšanu sabiedrībai 21. gs.)

Maija Kūle

LU FSI

116000

5.11.

Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija - Eiropa

Zaiga Ikere

DU

20000

5.12.

Kultūra un vara: mijiedarbes latviešu valodā, literatūrā un folklorā

Ausma Cimdiņa

LU

75000

5.13.

Kolektīvā un individuālā identitāte dzīvesstāstos

Baiba Bela-Krūmiņa

LU FSI

24000

5.14.

Latviešu rakstnieku daiļrades, latviešu teātra un mūzikas kultūras izpēte

Benedikts Kalnačs

LU LFMI

70000

5.15.

Tradicionālā kultūra Latvijā: vēsturiskie un mūsdienu aspekti

Dace Bula

LU LFMI

74000

5.16.

Latvijas mākslas vēstures diskursi 21. gadsimtā

Elita Grosmane

LMA MVI

20000

6

Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas piegādes drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai

Juris Ekmanis

640 000

6.1.

Atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanas iespēju un tehnoloģiju izpēte un novērtējums

Pēteris Šipkovs

FEI

103833

6.2.

Biodegvielas ieguves un izmantošanas metožu optimizācija

Valdis Kampars

RTU

100000

6.3.

Ūdeņraža iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju izpēte un izstrāde

Jānis Kleperis

LU CFI

100000

6.4.

Enerģijas apgādes drošības paaugstināšanas veidi, tehnoloģijas un to noteicošo faktoru analalīze

Antans Sauhats

RTU

100000

6.5.

Enerģijas efektīvas izmantošanas metožu un tehnoloģiju pilnveidošana un vadība

Namejs Zeltiņš

FEI

107121

6.6.

Metodes un tehnoloģijas ilgtspējīgas un drošas Latvijas valsts enerģijas apgādes plānošanai

Gaidis Klāvs

FEI

89046

6.7.

Informācijas sistēmu pārvades elektrotīkla un ģenerācijas sistēmas ilgtspējīguma novērtēšanai Latvijā

Irina Oļeiņikova

FEI

40000

7

Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi

Māris Kļaviņš
Andris Andrušaitis

500 840

7.1.

Klimata mainības ietekme uz noteci, biogēno elementu plūsmām un Baltijas jūras režīmu

Uldis Bethers

LU

64752

7.2.

Klimata mainības ietekme uz augu barības elementu apriti sateces baseinā

Viesturs Jansons

LLU, LU BI, LHEI

55400

7.3.

Klimata maiņas ietekme uz iekšējo ūdeņu ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Gunta Spriņģe

LU BI, LZRA, LU

91240

7.4.

Krasta procesi

Guntis Eberhards

LU

26580

7.5.

Bioģeoķīmiskie procesi un pirmprodukcija Baltijas jūrā

Juris Aigars

LHEI, LU

53277

7.6.

Klimata maiņas ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību

Anda Ikauniece

LHEI, LZRA, LU

101290

7.7.

Vides un sektoru politikas adaptācija klimata mainība

Kristīne Āboliņa

LU

18788

7.8.

Programmas vadība un sabiedrības informēšana

Andris Andrušaitis Māris Kļaviņš

LU

41113

7.9.

Klimata mainības izraisīto noteces ekstrēmu ietekme uz plūdu riskam pakļautām teritorijām

Artūrs Škute

DU

48400

8

Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību

Valdis Pīrāgs

699 580

8.1.

Jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde

Andrejs Ērglis

LU, LBMC

51386

8.2.

Sirds ķirurģijas efektīva un mūsdienīga attīstība Latvijā - jaunu ārstēšanas metožu izstrāde un esošo optimizācija

Pēteris Stradiņš

RSU

74070

8.3.

Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgu audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai

Mārcis Leja

LU, RīgAustrSlimn, LBMC

53945

8.4.

Pārmantotie audzēji, to klīniskā un molekulārā izpēte, profilakse un agrīnas diagnostikas stratēģijas izstrāde

Jānis Gardovskis

RSU, RīgAustrSlimn, LBMC

77805

8.5.

Bērnu mirstību un invaliditāti ietekmējošo slimību mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Ingrīda Rumba

LU, LBMC

47444

8.6.

Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai

Aigars Pētersons

RSU

53876

8.7.

Bērnu mirstības samazināšana, uzlabojot dzīvībai bīstamu infekcijas slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanas rezultātus un profilaksi Latvijā, izmantojot modernās molekulārās bioloģijas, citometrijas un imūnģenetikas metodes

Dace Gardovska

RSU

55051

8.8.

Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde

Pēteris Tretjakovs

LU

65425

8.9.

Kardiometabolā sindroma riska faktoru un klīnisko formu ilgstošas perspektīvas novērošanas programma (reģistrs)

Aivars Lejnieks

RSU

36260

8.10.

Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusinfekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā, diagnostikas un ārstēšanas paradigmas

Ludmila Vīksna

LINFEKTCEN

36586

8.11.

Imūnmodulējošie vīrusi, to infekciju diagnostikas stratēģija un terapijas korekcijas iespējas

Modra Murovska

RSU MVI

24690

8.12.

Aktuālāko pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento infekciozo patogēnu mūsdienīgu diagnostikas, epidemioloģijas, profilakses un ārstēšanas pasākumu izstrāde

Uga Dumpis

STRADSLIMN, LBMC, TubVA

30569

8.13.

Hronisko respiratorisko slimību savlaicīga un efektīva diagnostika, jaunu terapijas metožu ieviešana klīniskajā praksē

Agris Martinsons

STRADSLIMN, TubVA, RSU

30707

8.14.

Vienotas un visiem pētniekiem pieejamas datu bāzes izveide par galveno dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju un to riska faktoru izplatību Latvijas iedzīvotājiem

Valdis Pīrāgs

STRADSLIMN, LBMC

61766

9

Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla

Daina Kārkliņa

550 000

9.1.

Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes

Nils Rostoks

LU, LU BI, Stendes GSI, Priekuļu LSI, LatgalLauksZC

135000

9.2.

Augstvērtīgas Latvijas ogas: no šķirnes līdz kvalitatīvam, veselīgam un drošam produktam

Edīte Kaufmane

LVAuglI, Pūres DPC

124500

9.3.

Funkcionālās pārtikas fizioloģiski aktīvu vielu koncentrātu ieguve, izpēte un izmantošana

Mārtiņš Beķers

LU

35000

9.4.

Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei

Aleksandrs Jemeļjanovs

"Sigra"

135500

9.5.

Jaunu, funkcionālām sastāvdaļām bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas

Ruta Galoburda

LLU

110000

9.6.

Programmas administrēšana

Daina Kārkliņa

LLU

10000


Pedējā atjaunošana 27-03-2009