Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā

30-03-2009

Pielikums Nr. 2 LZP  Lēmumam Nr. 1–1, 1998. gada 17. februāris

Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā

Nr.

Zinātniskā grāda nosaukums

Zinātnes nozares, kurās tiek piešķirts attiecīgais grāds

Saīsinātais apzīmējums latīņu valodā

1.

Arhitektūras doktors

Arhitektūra

Dr. arch.
Dr. habil. arch.

2.

Bioloģijas doktors

Bioloģija
Medicīna
Pārtikas zinātne
Vides zinātne

Dr. biol.
Dr. habil. biol.

3.

Datorzinātņu doktors

Datorzinātne

Dr. sc. comp.
Dr. habil. sc. comp.

4.

Ekonomikas doktors

Demogrāfija
Ekonomika
Vadībzinātne
Vides zinātne

Dr. oec.
Dr. habil. oec.

5.

Farmācijas doktors

Farmācija

Dr. pharm.
Dr. habil. pharm.

6.

Filoloģijas doktors

Folkloristika
Literatūrzinātne
Valodniecība
Komunikāciju zinātne

Dr. philol.
Dr. habil. philol.

7.

Filozofijas doktors

Filozofija
Teoloģija un reliģiju zinātne

Dr. phil.
Dr. habil. phil.

8.

Fizikas doktors

Astronomija
Fizika
Materiālzinātne
Vides zinātne

Dr. phys.
Dr. habil. phys.

9.

Ģeogrāfijas doktors

Ģeogrāfija
Vides zinātne

Dr. geogr.
Dr. habil. geogr.

10.

Ģeoloģijas doktors

Ģeoloģija

Dr. geol.
Dr. habil. geol.

11.

Inženierzinātņu doktors

Būvzinātne
Elektronika un telekomunikācijas
Elektrotehnika
Enerģētika
Hidroinženierzinātne
Informācijas tehnoloģijas
Ķīmijas inženierzinātne
Lauksaimniecības zinātne
Mašīnzinātne
Materiālzinātne
Mehānika
Mežzinātne
Transporta un satiksmes zinātne
Pārtikas zinātne

Dr. sc. ing.
Dr. habil. sc. ing.

12.

Ķīmijas doktors

Ķīmija
Vides zinātne
Materiālzinātne
Pārtikas zinātne

Dr. chem.
Dr. habil. chem.

13.

Lauksaimniecības doktors

Lauksaimniecība

Dr. agr.
Dr. habil. agr.

14.

Matemātikas doktors

Matemātika

Dr. math.
Dr. habil. math.

15.

Mākslas zinātņu doktors

Mākslas zinātnes

Dr.art.
Dr. habil. art.

16.

Medicīnas doktors

Medicīna
Sporta zinātne

Dr. med.
Dr. habil. med.

17.

Mežzinātņu doktors

Mežzinātne

Dr. silv.
Dr. habil. silv.

18.

Pedagoģijas doktors

Pedagoģija
Sporta zinātne

Dr. paed.
Dr. habil. paed.

19.

Politoloģijas doktors

Politiskās zinātnes
Vadībzinātne

Dr. sc. pol.
Dr. habil. sc. pol.

20.

Psiholoģijas doktors

Psiholoģija

Dr. psych.
Dr. habil. psych.

21.

Socioloģijas doktors

Socioloģija
Komunikācijas zinātne

Dr. sc. soc.
Dr. habil. sc. soc.

22.

Teoloģijas doktors

Teoloģija un reliģiju zinātne

Dr. theol.
Dr. habil. theol.

23.

Tiesību doktors

Juridiskā zinātne

Dr. jur.
Dr. habil. jur.

24.

Veterinārmedicīnas doktors

Veterinārmedicīna

Dr. med. vet.
Dr. habil. med. vet.

25.

Vēstures doktors

Vēsture

Dr. hist.
Dr. habil. hist.

Pedējā atjaunošana 11-11-2010