Nr. 8-3-3, 5.10.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

6-10-2009

LĒMUMS Nr. 8 – 3 – 3

Rīgā 2009.gada 5.oktobrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumiem Nr. 383 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” un LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”, nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabas zinātnes un matemātika

1.

Ernsts

Raitmans

Dr.phys.

1.1.1.

Kondensētās vides fizika, cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, materiālu fizika

FEI

1.1.2.

Atomu un molekulu fizika

1.1.3.

Magnētisko parādību fizika

2. Inženierzinātnes un datorzinātnes

2.

Andris

Ambainis

Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne

LU

3.

Igors

Lemberskis

Dr.sc.ing.

2.1.2.

Informācijas tehnoloģija

BSA

4.

Māris

Treimanis

Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne

LU

2.1.2.

Informācijas tehnoloģija

5.

Mareks

Mezītis

Dr.sc.ing.

2.2.7.

Transporta un loģistikas zinātne

RTU

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

6.

Biruta

Bankina

Dr.biol.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

7.

Ināra

Turka

Dr.habil.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

8.

Aldis

Kārkliņš

Dr.habil.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

9.

Dainis

Lapiņš

Dr.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

10.

Antons

Ruža

Dr.habil.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LLU

11.

Māra

Skrīvele

Dr.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LVAI

12.

Ilze

Skrabule

Dr.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

PriekuļuLSI

13.

Daina

Kairiša

Dr.agr.

4.1.2.

Dzīvnieku zinātne

LLU

14.

Vita

Antāne

Dr.med.vet.

4.1.3

Veterinārmedicīna

LLU

15.

Edīte

Birģele

Dr.habil.biol.

4.1.3

Veterinārmedicīna

LLU

16.

Ilze

Matīse

Dr.med.vet.

4.1.3

Veterinārmedicīna

LLU

17.

Anda

Valdovska

Dr.med.vet.

4.1.3

Veterinārmedicīna

LLU

18.

Aleksandrs

Jemeļjanovs

Dr.habil.agr.
Dr.med.vet.

4.1.3

Veterinārmedicīna

„Sigra”

19.

Arnis

Mugurēvičs

Dr.med.vet.

4.1.3

Veterinārmedicīna

LLU

20.

Andris

Vītols

Dr.habil.med.

4.1.3

Veterinārmedicīna

LU

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

21.

Signe

Dobelniece

Dr.phil.

5.2.1.

Socioloģija

LLU

22.

Agita

Lūse

Dr.sc.soc.

5.2.1.

Socioloģija

LU FSI

23.

Vladimirs

Meņšikovs

Dr.sc.soc.

5.2.1.

Socioloģija

DU

24.

Andrejs

Vilks

Dr.iur.

5.2.1.

Socioloģija

RSU

25.

Vladislavs

Volkovs

Dr.sc.soc.

5.2.1.

Socioloģija

DU

26.

Solveiga

Miezīte

Dr.psych.

5.2.3.

Psiholoģija

LU

27.

Malgožata

Raščevska

Dr.psych.

5.2.3.

Psiholoģija

LU

28.

Sandra Beatrice

Sebre

Dr.psych.

5.2.3.

Psiholoģija

LU

29.

Kazimirs

Špoģis

Dr.habil.agr.

5.2.6.

Ekonomika

LLU

30.

Jānis

Rozenfelds

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

31.

Kalvis

Torgāns

Dr.habil.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 5.oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 15-06-2010