Nr. 3-2-1, 30.03.2010. Par 2010.g. Eksp. kom. vēl. (lēm. 3.p. atcelts uz IZM 30.04.10. vēst. pamata)

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3-2-1

Rīgā, 2010.g. 30.martā

Par 2010.g. Ekspertu komisiju vēlēšanām


1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) 2010.g. Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanu komisiju 11 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. EK vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai izveidot darba grupu 12 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Uzdot EK vēlēšanu komisijai, izstrādājot vēlēšanu nolikumu, papildināt to ar nosacījumu, ka EK locekļa amatu nevar ieņemt zinātnieks, kas ieņem augstskolas rektora, prorektora, augstskolas fakultātes dekāna, zinātniskā institūta vai koledžas direktora vai direktora vietnieka amatus.

4. EK vēlēšanu komisijas un darba grupas locekļu darba apmaksu segt no LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem.


Pielikumā: 1. LZP 2010.g. EK vēlēšanu komisijas sastāvs uz 1 lp.

2. EK vēlēšanu komisijas darbības darba grupas sastāvs uz 1 lp.


Priekšsēdētājs E.Grēns


Pielikums Nr.1.
LZP 30.03.2010.g. lēmumam Nr. 3-2-1

Latvijas Zinātnes padomes
2010.g. Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas
sastāvs


Komisijas priekšsēdētājs - 1. EDGARS BERVALDS

Komisijas locekļi - 2. IRĒNA TUTĀNE

3. BAIBA ĀDAMSONE

4. JĀNIS SALENIEKS

5. SOFJA NEGREJEVA

6. INGRĪDA RUDZĪTE

7. RUTA FREIBERGA

8 INĀRA HELĒNA KONOŠONOKA

9. INESE SILIŅA

10. ILZE SPROĢE

11. ILGA TĀLBERGA

Komisijas sekretāres funkcijas veic Ērika Tjuņina


Pielikums Nr.2
LZP 30.03.2010.g. lēmumam Nr.3-2-1


Latvijas Zinātnes padomes
2010.g. Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas
darba grupas sastāvs

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Darba pienākumi

1.

MĀRA PUTNIŅA

vēlēšanu materiālu tehniskā apstrāde

2.

VOLDEMĀRS SUVEIZDIS

vēlēšanu administratīvi tehniskais nodrošināšana

3.

ELMĀRS LANGE

vēlēšanu rezultātu datortehniskais nodrošināšana

4.

LĪGA GRĪNBERGA

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana fizikā

5.

ILZE SPĀRĪTE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana matemātikā

6.

KSENIJA CĪRULE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana inženierzinātnēs

7.

BIRUTA IKAUNIECE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana informātikā un datorzinātnēs

8.

LILITA REINVERTE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana bioloģijas zinātnēs

9.

RASMA KRAMPE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana medicīnā

10.

MARUTA BRIEKMANE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana lauksaimniecībā

11.

ILZE KLEPERE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana vides, zemes un mežu zinātnēs

12.

SOLVITA KRISTONE

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana humanitārās zinātnēs

13.

IRINA ČURKINA

balsošanas sarakstu un biļetenu sagatavošana, balsošanas procesa nodrošināšana, uzraudzība un balsu skaitīšana sociālās zinātnēs

Pedējā atjaunošana 6-05-2010