Nr.40-3-3. 21.03.2013. Par LZP 2013.gada EK vēlēšanu nolikuma apstiprināšanu

27-03-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr.40-3-3

Rīgā, 2013.gada 21.martā

 

Par Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu nolikuma apstiprināšanu

Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu nolikumu.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu nolikums uz 3 lp.


Priekšsēdētājs A.Siliņš


 

Pielikums
LZP 21.03.2013. lēmumam Nr.40-3-3

Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada Ekspertu komisiju
vēlēšanu nolikums


I. Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanas, kas tiek organizētas saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (turpmāk – MK noteikumi).

2. Tiešās aizklātās vēlēšanās tiek ievēlētas piecas EK. EK struktūru, skaitlisko sastāvu un zinātnes nozaru sadalījumu pa EK nosaka LZP 2013.gada 21.marta lēmums Nr.40-3-1.

II. Vēlēšanu komisija

3. LZP 2013.gada EK vēlēšanu komisiju (turpmāk – VK) 11 cilvēku sastāvā izveido LZP.

4. VK darbu organizē un vada LZP apstiprinātais priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

5. VK locekļu darbs tiek apmaksāts no LZP ekspertīzes nodrošināšanas līdzekļiem, noslēdzot uzņēmuma līgumus ar LZP.

III. EK vēlētāji

6. Vēlēšanu tiesības ir visiem Latvijā strādājošiem zinātniekiem, kuriem ir doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds, vai tam pielīdzināmais zinātnisko kvalifikāciju apliecinošs grāds attiecīgā zinātnes nozarē un kuri pēdējo 3 gadu laikā ir piedalījušies LZP vai Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā, vai starptautiska zinātniska pētījumu projekta izpildē, vai kam minētajā laikā starptautiskajā zinātniskajā periodikā ir vismaz viena anonīmi recenzēta publikācija vai patents.

7. Katrs vēlētājs var balsot tikai par savas zinātnes nozares vēlēšanu zīmē iekļautiem kandidātiem.

IV. EK kandidāti

8. EK locekļu kandidātus izvirza zinātniskās institūcijas, augstskolas vai Latvijas Zinātņu akadēmija. Par kandidātu var pieteikties arī personīgi.

9. Kandidēt uz EK locekļa vietu var zinātnieks ar doktora vai tam pielīdzināmu zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu grādu, kas strādā Latvijā atbilstošā zinātnes nozarē, savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus un atbilst vienam no sekojošiem kvalifikācijas kritērijiem:

9.1. pēdējo triju gadu laikā ir vismaz divi starptautiskajā zinātniskajā periodikā publicēti recenzēti oriģināli zinātniskie raksti;

9.2. pēdējo triju gadu laikā ir viens 9.1 punktā minētais zinātniskais raksts un apstiprināts starptautiska patenta pieteikums;

9.3. pēdējo triju gadu laikā ir viens 9.1 punktā minētais zinātniskais raksts un recenzēta zinātniska monogrāfija.

10. Par EK kandidātu nevar izvirzīt zinātnieku, kurš ir bijis LZP EK loceklis divos iepriekšējos pilnvaru laikos pēc kārtas.

11. EK locekļa kandidāts var tikt ievēlēts tikai vienā EK.

V. Vēlēšanu dokumentu iesniegšana

12. Zinātnieki, kuri piedalās EK vēlēšanās, aizpilda EK vēlēšanu vēlētāja anketu. Anketas veidlapa atrodama LZP mājas lapas www.lzp.gov.lv sadaļā „LZP EK vēlēšanas 2013”. Aizpildītās anketas iesniedz LZP Akadēmijas laukumā 1-334, Rīgā, LV-1050 līdz 2013.gada 22.maijam katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai nosūta pa pastu uz adresi: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, norādot uz aploksnes LZP Ekspertu komisijas nosaukumu. (Pasta zīmogam jābūt ne vēlāk, kā 22.05.2013.).

13. EK locekļa kandidāts LZP iesniedz:

13.1. iesniegumu;

13.2. aizpildītu EK locekļa kandidāta kvalifikācijas anketu (turpmāk – anketa); anketas veidlapa atrodama LZP mājas lapas www.lzp.gov.lv sadaļā „LZP EK vēlēšanas 2013”;

13.3. pēdējos trijos gados publicēto, kandidēšanas nozarei atbilstošo divu oriģinālo zinātnisko rakstu un/vai zinātniskas monogrāfijas titullapas un satura rādītāju kopijas un/vai starptautiska patenta pirmās lapas kopijas.

14. Zinātniskā institūcija iesniedz LZP vēstuli par EK locekļu kandidātu izvirzīšanu, klāt pievienojot 13.punktā minētos dokumentus.

15. 13. un 14.punktā minētie dokumenti ir iesniedzami LZP katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 Akadēmijas laukumā 1-334, Rīgā, LV-1050, ne vēlāk, kā līdz 2013.gada 15.maijām. Kandidāta anketas elektroniskā versija vienlaikus jānosūta pa e-pastu: (DOC vai DOCX formātā).

16. Apelācijas attiecībā uz neiekļaušanu ekspertu kandidātu sarakstā VK pieņem līdz 2013.gada 28.maijam.

VI. Vēlēšanu kārtība

17. VK izvērtē iesniegto EK locekļa kandidāta anketu atbilstību MK noteikumu prasībām un sagatavo EK locekļu kandidātu sarakstu.

18. VK apstiprina EK locekļu kandidātu sarakstu un sagatavo tam atbilstošas vēlēšanu zīmes pa nozarēm ar kandidātu sarakstiem alfabēta kārtībā. Vēlēšanu zīmēs norāda: ekspertu komisiju, nozari un tanī ievēlamo ekspertu skaitu, kandidāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, zinātnisko grādu, darba vietu, amatu, kā arī nozari un apakšnozari.

19. EK locekļu vēlēšanas notiek 2013.gada 30. un 31.maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00 Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā foajē.

20. Vēlētājs, uzradot personību apliecinošo dokumentu, pret parakstu saņem vēlēšanu zīmi. Vēlētāji izsaka savu attieksmi pret zīmēs norādītajiem kandidātiem, nosvītrojot visu to kandidātu uzvārdus, kurus neatbalsta. Labotās zīmes tiek uzskatītas par nederīgām.

21. Katrs vēlētājs aizpilda savu vēlēšanu zīmi un personīgi iemet to aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanās var piedalīties tikai tie vēlētāji, kuri vēlēšanu telpā ieradušies līdz plkst.19.00. Plkst. 19.00 vēlēšanu telpu slēdz.

22. Vēlēšanu pirmajā dienā pēc balsošanas beigām VK priekšsēdētājs aizzīmogo vēlēšanu kastes tā, lai vēlēšanu zīmes nevarētu iemest vēlēšanu kastēs vai izņemt no tām. Vēlēšanu kastes atstāj vēlēšanu telpā līdz nākamajai dienai VK priekšsēdētāja vai viņa pilnvarotas personas uzraudzībā. Nākamajā dienā VK priekšsēdētājs novērotāju klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes aizzīmogojums nav bojāts, un vēlēšanas turpinās no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00.

23. Vēlēšanu norisi var uzraudzīt zinātnisko institūciju deleģētie vai brīvprātīgie novērotāji, kuri reģistrējās pie VK sekretāra, ierodoties vēlēšanu iecirknī.

24. Sākot ar vēlēšanu telpas atvēršanas brīdi, VK sekretārs raksta vēlēšanu gaitas protokolu. Protokolā atspoguļo vēlēšanu norisi.

VII. Balsu skaitīšanas kārtība

25. Balsu skaitīšana sākas otrā vēlēšanu dienā, pēc plkst. 19.00. Balsis skaita VK locekļi komisijas atklātā sēdē.

26. Pirms vēlēšanu kastu atvēršanas neizmantotās vēlēšanu zīmes reģistrē un dzēš, velkot tām pāri krustu.

27. Pirms vēlēšanu kastu atvēršanas balsu skaitīšanas protokolā norāda izgatavoto, izlietoto un pāri palikušo vēlēšanu zīmju skaitu, kā arī vēlētāju skaitu.

28. Pēc vēlēšanu kastu atvēršanas vēlēšanu komisija saskaita vēlēšanu zīmes.

29. Par nederīgām uzskata tas vēlēšanu zīmes, kurās nav skaidri izteikta vēlētāju attieksme pret ekspertu komisijas locekļu kandidātiem.

30. Nederīgas vēlēšanu zīmes numurē. Par katru nederīgo vēlēšanu zīmi protokolā norāda, kāpēc to uzskata par nederīgu.

31. Kandidātu sarakstu balsu skaitīšanas protokolā veido pa zinātnes nozarēm dilstošā secībā pēc saņemto balsu skaita, norādot, kuri kandidāti ir ievēlēti. Balsu skaitīšanas protokolu paraksta visi vēlēšanu komisijas locekļi.

32. Par ievēlētiem uzskata tos EK locekļu kandidātus, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu. EK locekļu skaits vienā nozarē no viena zinātniskā institūta vai augstskolas vienas struktūrvienības nedrīkst pārsniegt 50 procentus no kopējā EK locekļu skaita attiecīgajā nozarē. Ja balsis ir sadalījušās tā, ka ir pārkāpts šajā punktā minētais nosacījums, VK izvēlas nākamo attiecīgās nozares kandidātu no citās institūcijas ar lielāko balsu skaitu. Ja balsis uz vakanto EK locekļa kandidāta vietu ir sadalījušās vienādi kandidātiem no viena zinātniskā institūta vai augstskolas vienas struktūrvienības, attiecīgās nozares EK locekļa kandidātiem rīko atkārtotas vēlēšanas.


Komisijas priekšsēdētājs J.Jansons

Pedējā atjaunošana 27-03-2013