27. oktobrī notiks konference “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

22-09-2020

Laipni aicināti rezervēt datumu 27. oktobrī no plkst 10.00, lai varētu piedalīties valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" vidusposma konferencē, kurā būs iespēja iepazīties ar finansētajiem projektiem un uzzināt, kas ir paveikts 5 projektos.

Konferencei būs iespēja sekot līdzi tikai tiešsaistē.

Ja vēlaties laicīgi reģistrēties konferencei un saņemt detalizētāku informāciju pirms konferences, lūgums izpildīt reģistrēšanās anketu šeit.

Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu īstenotājiem- Latvijas Universitāti, Vidzemes augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Šeit vairāk par katru no projektiem:

  • „Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos", kuru īsteno Latvijas Universitāte ar sadarbības partneri- Daugavpils Universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Guntis Zemītis

Projekta mērķis: pētīt komunikāciju starp valsti, sabiedrību un indivīdu, politiskās un sociālās kontroles ietekmi uz attieksmi pret valsts un sociālo drošību, kā arī politisko, sociālo un kultūras vērtību transformācijas procesu Latvijā 16.-20. gadsimtā.

Papildu informācija.

  • „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību", kuru īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Gatis Krūmiņš

Projekta mērķis: izveidot stabilu zināšanu bāzi, izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai.

Papildu informācija.

  • „Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā" [INTERFRAME-LV]. Projektu īsteno: Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs: Dr. habil. oec Baiba Rivža

Projekta mērķis: izdalīt vadlīnijas Latvijas valsts tālākai ilgstspējīgai attīstībai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālos izmaiņu procesu apstākļos, no kuru ietekmes valstij izvairīties nav iespējams. (AHP un ANP scenāriju izstrāde, kas paver rīcības modeļu izstrādes iespējas.)

Papildu informācija.

  • „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību". Projektu īsteno: Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Projekta vadītāja : Dr. hist. Vija Daukšte

Projekta mērķis: pētīt LNB krājumus un izzināt iepriekš nepietiekami pētītus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus attiecībā uz līdz šim maz pētītiem vēstures periodiem un jautājumiem (sākot no 13. gadsimta), lai rastu jaunas zināšanas un rosinātu konceptuālas diskusijas par to, kas tieši tiek saprasts ar un sagaidīts no dokumentārā mantojuma un kāda ir bibliotēkas lomas attiecībā uz to.

Papildu informācija.

  • „Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem". Projektu īsteno: Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Projekta vadītājs: Dr.geogr. Zaiga Krišjāne

Projekta mērķis: izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā.

Papildu informācija.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Līdz 2018. gadam valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām.

Pedējā atjaunošana 7-10-2020