Apvārsnis Eiropa Jaunumi
Ilustratīvs attēls

Eiropas Komisija ir veikusi būtisku soli ceļā uz ilgtspējīgas un digitālās ekonomikas attīstību, pārdalot finansējumu Apvārsnis Eiropa programmu īstenošanai 1,4 miljardu eiro apmērā pētniecībai un inovācijām 2024. gadā. Līdz ar veiktajiem grozījumiem, 2024. gada Apvārsnis Eiropa budžets palielināsies līdz 7,3 miljardiem eiro. Plānots, ka gandrīz 650 miljonu eiro ieguldījums tiks veltīts ES misijām, kas aptver plašu jomu spektru, sākot no vides aizsardzības līdz veselības uzlabošanai un tehnoloģiju inovācijām.

  • ES misijas

2024. gadā ES ieguldīs 648 miljonus eiro pētniecības un inovācijas pasākumos, kas ir ES misiju pamatā. Plānots, ka jau līdz 2030. gadam tās dos konkrētus rezultātus, kas sevī ietver  25 000 km brīvi tekošu upju atjaunošanu 2024. gadā, Klimata pilsētu līgumu noslēgšanu ar vairāk nekā 100 pilsētām, 100 dzīvo laboratoriju un bāku izveidi, kas vadīs pāreju uz veselīgu augsni un palīdzēs vietējām un reģionālajām pašvaldībām būt labāk sagatavotām ar klimatu saistīto risku pārvarēšanai,  vēža diagnostikas uzlabošanai un slimnieku atbalstīšanai.

  • Jaunais Eiropas Bauhaus

Plānots turpināt Jaunā Eiropas Bauhaus (JEB) aktivitātes, lai arī turpmāk ieviestu Eiropas Zaļā kursa (Green Deal) priekšrocības cilvēku ikdienas dzīvē un dzīves telpās. Apstiprinātie grozījumi paredz 20 miljonu eiro piešķiršanu 2023.-2024. gada Apvārsnis Eiropa programmai, lai sagatavotu pamatu turpmākajam JEB mehānisma īstenošanai.

  • Eksperimentāli pasākumi jaunpienācēju piesaistīšanai

Lai stiprinātu programmas atvērtību un atbalstītu ES misiju mērķus un veicinātu jauno pētnieku karjeru, programmas ietvaros būs lielāka iespēja koncentrēt savu darbu uz paša izvēlētu tematu, atbilstoši Apvārsnis Eiropa pamatprogrammu kopām "Veselībai", "Klimatam, enerģētikai un mobilitātei" un "Pārtikai, bioekonomikai, dabas resursiem, lauksaimniecībai un videi". Kopējais budžets plānots 76 miljonu apmērā. Vēl 20 miljoni eiro tiks novirzīti talantu ekosistēmām, lai veicinātu jauno pētnieku karjeras uzsākšanu pētniecībā un 15 miljoni eiro tiks iedalīti arī eksperimentāliem pasākumiem, kas ļaus zinātniskajām institūcijām kļūt par centrālajiem punktiem, rīkot vietējos starpdisciplināros pētniecības un inovācijas pasākumus. Arī JEB viens no mērķiem ir jaunu dalībnieku piesaistīšana programmai.  

  • Pieņemts lēmums arī par 48 miljonu eiro novirzīšanu Eiropas kopīgā kultūras mantojuma digitālās telpas izveidei, kas papildinās kopējo Eiropas datu telpu kultūras mantojumam (the Data Space), ko finansē saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos riskus un ietekmi, atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem plānots 50 miljonus ieguldīt arī Eiropas partnerībā, lai palīdzētu Eiropai sagatavoties iespējamām pandēmijām nākotnē.

Jaunajā programmā ir iekļauta konkursu norise līdz 2025. gadam, lai nodrošinātu atsevišķu atkārtotu darbību nepārtrauktību, piemēram, Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātes (MSCA) un "Komandu veidošana izcilības labā" un "Eiropas Pētniecības telpas (ERA) stipendijas" daļā "Līdzdalības paplašināšana un izcilības izplatīšana" un "Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un uzlabošana". Komisija plāno 2025. gadam paredzēto pasākumu pilnu klāstu ieviest īpašā 2025. gada darba programmā.

Arī Latvijas zinātniekiem ir iespēja piedalīties Apvārsnis Eiropa projektu un programmu īstenošanā, saņemot nepieciešamo atbalstu Apvārsnis Eiropa Nacionālajā kontaktpunktā. Projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt atbalstu ceļošanas izdevumu segšanai, pieredzes apmaiņas braucieniem, kā arī Apvārsnis Eiropa projektu pieteikumu priekšpārbaudei un ekspertu konsultācijām.

Līdz šim Latvijas organizācijas programmā “Apvārsnis Eiropa” piedalījušās 955 projektu pieteikumos. No tiem Eiropas Komisija finansējusi 208 projektus ar Latvijas organizāciju dalību jeb 21,78% projektu pieteikumu. Ņemot vērā ka vienā projekta pieteikumā var būt arī vairākas vienas valsts organizācijas, Latvijas dalību skaits iesniegtajos projektu pieteikumos bija 1257, bet dalību skaits finansētajos projektos – 259. Atbalstīto projektu ietvaros EK finansējums Latvijas organizācijām kopā sasniedzis 62,03 milj. eiro.[1]

Pamatinformācija

Programma "Apvārsnis Eiropa" ir ES pētniecības un inovācijas programma 2021.-2027. gadam. Sākotnēji septiņu gadu laikā tai tika atvēlēti 95,5 miljardi eiro, taču Eiropas Padome nolēma samazināt tās budžetu par 2,1 miljardu eiro, veicot ES ilgtermiņa budžeta vidusposma pārskatīšanu, lai Eiropas Savienība varētu finansēt citas steidzamas prioritātes, piemēram, palīdzību Ukrainai. Samazinājuma apmērs ir 100 miljoni eiro, kas izriet no atcelto saistību atkārtotas izmantošanas, tāpēc samazinājums 2025.-2027. gadā būs 2 miljardi euro.

Apvārsnis Eiropa 2023-24 darba programma tika pieņemta 2022. gada 6. decembrī un pirmo reizi grozīta 2023. gada 31. martā. Tās pamatā ir 2021. gada martā pieņemtais pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" 2021-2024. gada stratēģiskais plāns, kas tika izstrādāts kopā ar ieinteresētajām pusēm, Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm.

Šobrīd ir veikti grozījumi ieguldījumos arī ES misijās, kas bija atlikti no sākotnējās darba programmas 2023.-2024., lai varētu īstenot 2023. gada 19. jūlijā izstrādāto paziņojumu "ES misijas pēc diviem gadiem: progresa novērtējums un turpmākā virzība".

Papildu informācija

 


[1] Aktuālā statistiskā informācija par Latvijas organizāciju (publiskā un privātā sektora, t.sk. zinātniskās institūcijas, augstskolas, komersanti, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes) dalību programmā “Apvārsnis Eiropa” apkopota un analizēta izmantojot Eiropas Komisijas oficiālo informācijas sistēmu eCorda ar datiem uz 2024. gada 31.janvāri.[1]