Valsts pētījumu programma
ilustratīvs attēls VPP Sabiedrības veselība

Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi Valsts pētījumu programmas (VPP) “Sabiedrības veselība 2023.–2025. gadam projektu atklāto konkursu, kurā zinātniskās institūcijas pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 16. novembrim.

Programmas virsmērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā, kā arī uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Programmas īstenošana ļaus radīt jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, kā arī veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai.

Projektu īstenotājiem noteikti seši veicamie uzdevumi, tostarp jaunu zināšanu un metožu radīšana, profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības mazināšanai no neinfekcijas slimībām un bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai. Tāpat paredzēts iegūt zināšanas cilvēka biomonitoringa programmas izveidei, novērtējot pesticīdu, smago metālu un atsevišķu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas iedzīvotāju paraugos. Tas veicinātu iespēju noskaidrot, vai aizliegto pesticīdu atliekvielām ir vides piesārņojuma, pārtikas vai sadzīves līdzekļu izcelsme.

Viens no uzdevumiem vērsts uz antimikrobiālās rezistences izplatības risku novērtēšanu un ierobežošanu, sniedzot arī zināšanas par jaunām pieejām un metodēm HIV izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai un jaunām izmaksu efektīvām pieejām sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai.

Tiek sagaidīts, ka valsts pētījumu programmas īstenošana ļaus izpētīt slimības un veselības stāvokļus, kas rada lielāko slogu veselības aprūpes sistēmai. Tāpat ir paredzēts iegūt pierādījumos balstītas sabiedrības veselības un veselības aprūpes rīcībpolitikas rekomendācijas un novērtējumu par to potenciālo ietekmi uz sabiedrības veselību un veselības aprūpi, tai skaitā izmaksu efektivitātes aprēķinus. Plānots arī izstrādāt priekšlikumus veselības aprūpes vadlīniju, algoritmu un pacientu ceļu aktualizēšanai un rekomendācijas vērtībās balstītas veselības aprūpes pieejas ieviešanai.

Konkursā plānots finansēt sešus projektus – pa vienam katrā no pētījumu programmas uzdevumiem. Kopējais visiem projektiem pieejamais valsts budžeta finansējums ir  3 487 500 eiro. Projekti jāīsteno 24 mēnešu laikā. Projekta īstenotājiem jānodrošina Ministru kabineta (MK) 2023. gada 26. septembra rīkojumā Nr. 629 “Par valsts pētījumu programmu “Sabiedrības veselība”” noteikto uzdevumu izpilde un rezultātu sasniegšana.

Konkursā pieteikumus var iesniegt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas. VPP sniedz atbalstu gan augstvērtīgai fundamentālajai pētniecībai, gan politikas veidotājiem, radot pētniecībā balstītas rekomendācijas rīcībpolitikas pilnveidošanai.

Par programmas “Sabiedrības veselība 2023.–2025. gadam īstenošanu atbildīga ir Veselības ministrija. VPP projektu konkursu atvērtā veidā, nodrošinot starptautisku ārējo ekspertīzi projektu izvērtēšanā, organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

ilustratīvs attēls VPP Sabiedrības veselība