Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programmā “Covid-19 seku mazināšanai” iesniegti pēdējie divi projekti

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektu noslēgšanos un to zinātniskās ekspertīzes rezultātu iespējamo izmantošanu rīcībpolitikas uzlabošanai.

Projektos galvenie rezultāti visās zinātnes nozarēs ir oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti vai pieņemti publicēšanai (šajā konkursā iesniegti vai pieņemti publicēšanai) Web of Science Core Collection/SCOPUSdatubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos. Inženierzinātnēs un tehnoloģijās kā būtisku rezultātu veidu var minēt arī jaunus produktus vai jaunas tehnoloģijas, tai skaitā metodes, prototipus, bet Sociālajās zinātnēs ziņojumus par rīcībpolitikas ieteikumiem un rīcībpolitiku ietekmi.

Projektu ekspertīzi veica neatkarīgi ārvalstu eksperti, katra projekta vērtēšanai tika piesaistīti konkrētās zinātnes jomas eksperti. Projekti tika vērtēti saskaņā ar kritērijiem: zinātniska kvalitāte, projekta rezultātu ietekme un projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājums. Ekspertu secinājums ir, ka lielākā daļa plānoto zinātnisko rezultātu ir sasniegta un pat pārsniegta. Tiek ieteikts turpināt programmā uzsākto pētniecību Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” vai citos starptautiskos pētījumu projektos. Tehnoloģiju projektiem tiek ieteikts turpināt testēšanas aktivitātes.

Eksperti norāda uz apjomīgo skaitu būtisku un kvalitatīvu rezultātu, kas sasniegti ļoti īsā laika posmā, strādājot ārkārtas apstākļos un vienlaicīgi saskaroties ar dažādiem pētniecības aktivitāšu ierobežojošiem faktoriem.

Projektu ietvaros izstrādāti vairāki būtiski uzlabojumi vai inovācijas, piemēram, izveidota augstas kvalitātes Covid-19 saistīto paraugu biobanka. Izcelti tādi sasniegumi kā izstrādātais plaušas-uz-čipa modelis, kas var tikt izmantots arī citu elpceļu vīrusu infekciju izpētē, un ātras diagnostikas siekalu paraugu tests un elpošanas aparāta papildu aprīkojums ar skābekļa plūsmas nodrošinošu modifikāciju, kas ļauj efektīvi ārstēt pacientus ar vidēji smagu Covid-19 pneimonijas gaitu. Tāpat eksperti uzskata, ka visā pasaulē lietderības potenciāls ir mācīšanās analītikas tehnoloģijai, kas ļauj studējošajiem un mācībspēkiem analizēt mācību rezultātus.

Projektos izstrādātās rekomendācijas pierādījumos balstītas rīcībpolitikas veidošanai tiek vērtētas kā nozīmīgs programmas rezultāts. Rekomendācijas rīcībpolitikas veidošanai ir iesniegtas valsts pārvaldes institūcijām – Valsts kancelejai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai u.c.

LZP atgādina, ka viens programmas projekts tika noslēgts jau 2020. gada decembrī, tādējādi līdz šim bija noslēgti astoņi no desmit programmas projektiem.

Š. g. 30. jūnijā tika iesniegti pēdējie divi valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekti:  “Multidisciplināra pieeja Covid-19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai” un “Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un tokorelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem”. Abu projektu rezultāti vēl tiks izvērtēti līdz š. g. septembrim, kad tiks pieņemti lēmumi par projektu īstenošanas noslēgšanu.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu.

Plašāka informācija par programmas īstenošanu un projektu rezultātiem ir pieejama

un Ministru kabineta tiesību aktu projektu tīmekļvietnē, kur publicēts 2021. gada 8. aprīļa Ministru kabineta sēdē izskatītais informatīvais ziņojums “Par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem”.