Nacionālā programma


 

PostDoc logo
 • Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts tiek īstenots no 2016. gada 1.septembra līdz 2023. gada 30. novembrim.
 • Pētniecības pieteikumi tiek īstenoti līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Pasākuma īstenošanas vieta –   Latvijas Republikas teritorija.

Pasākuma mērķis – attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot pēcdoktorantu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pētniecības pieteikumu īstenotāji – Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants.

Atbalstāmās darbības:

 • fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana
 • tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana
 • zināšanu un tehnoloģiju pārnese
 • kompetenču pilnveidošana
 • starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana
 • bakalaura, maģistra vai doktoru darbu vadīšana un recenzēšana
 • citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.

Pētniecības pieteikuma īstenotāja galvenās funkcijas:

 • Izstrādāt un iesniegt finansējuma saņēmējam pētniecības pieteikumu atbilstoši nolikumam, uzsākt pētniecības pieteikuma īstenošanu pēc līguma noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju;
 • Nodrošināt pētniecības pieteikuma vadību atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā sniegt nepieciešamo informāciju finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanas gaitu;
 • Nodrošināt pētniecības pieteikumā definētās komunikācijas un publicitātes aktivitātes.
 • Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma saņēmējs – Latvijas Zinātnes padome (Valsts izglītības attīstības aģentūra līdz 31.12.2021.).

Finansējuma saņēmēja galvenās funkcijas:

 • Izstrādāt un iesniegt sadarbības iestādē pasākuma projekta iesniegumu atbilstoši nolikumam, uzsākt projekta īstenošanu pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, tai skaitā izstrādāt un īstenot stratēģiju atbalstīto pēcdoktorantu iesaistei zinātnes komunikācijas aktivitātēs;
 • Veikt pētniecības pieteikumu iesniegumu vērtēšanu un atlasi, kā arī nodrošināt līgumu slēgšanu ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem par pētniecības pieteikumu īstenošanu;
 • Nodrošināt konsultatīvo un metodisko atbalstu pētniecības pieteikumu īstenotājiem visos pētniecības pieteikuma īstenošanas posmos;
 • Nodrošināt pētniecības pieteikumu īstenošanas uzraudzību un kontroli, sniedzot nepieciešamo informāciju atbildīgajai iestādei;
 • Nodrošināt pasākuma projekta vadību, tai skaitā izveidot uzraudzības padomi (izstrādāt tās reglamentu) projekta īstenošanas uzraudzībai un vērtēšanas komisiju (izstrādāt tās reglamentu) pētniecības pieteikumu administratīvās, atbilstības un zinātniskās kvalitātes vērtēšanai;
 • Sniegt mērķauditorijai un sabiedrībai informāciju, atbildēt par komunikāciju jautājumiem, kas saistīti ar pētniecības pieteikumu īstenošanu, nodrošinot publicitāti u.c.
 • Atbildīgā iestāde – Izglītības un zinātnes ministrija.

Atbildīgās iestādes galvenās funkcijas:

 • Piedalīties plānošanas dokumentu izstrādē;
 • Atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanu;
 • Izstrādāt specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus, tostarp saskaņot finansējuma saņēmēja izstrādātās pētniecības pieteikumu atlases procedūras un kārtības, nolikumu, kritērijus, izvērtējumu standartformas; pētniecības pieteikumu īstenošanas līguma projektu u.c.;
 • Īstenot komunikācijas un informatīvos pasākumus.
 • Sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Sadarbības iestādes galvenās funkcijas:

 • Veikt pasākuma projekta iesnieguma vērtēšanu un pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Konsultēt finansējuma saņēmēju par pasākuma projekta īstenošanu;
 • Nodrošināt pasākuma projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli;
 • Sniegt sabiedrībai informāciju, atbildēt par komunikāciju jautājumiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu, nodrošinot publicitāti u.c.

Papildus informācija CFLA mājas lapā.

 • Iekšējā informācijas sistēma pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu un saistīto dokumentu uzkrāšanai
 • Pasākums tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi”.