Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

ANO uzstādījumiem atbilstošs pilsētas ilgtspējīgas attīstības modelis

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0073

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Ģirts Karnītis

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Datorzinātnes un informātika

Kopsavilkums

Mūsdienu ilgtspējīgas attīstības (IA) paradigma – līdzsvarota attīstība ekonomiskajā, sociālajā un vides dimensijās – ir ANO virzītas Agenda 2030 definētas globālas stratēģijas būtība. Tā kā dažādās aktivitātes arvien vairāk koncentrējas pilsētās, IA koncepts transponējas pilsētu līmenī. Esošie voluntāri formētie pilsētu IA kompleksie rādītāji ir piemēroti tikai globālajām metropolēm, tie neatspoguļo ANO stratēģijas īstenošanu. Pētījuma mērķis un novitāte ir minēto trūkumu novēršana, tas apliecina pētījumu aktualitāti. Teorētiskajā daļā tiks izstrādāta metodika un adaptētas datizraces metodes ANO uzstādījumiem atbilstoša modeļa izveidei ikvienai pilsētai, izmantojot matemātiski aprēķinātas cēloņsakarības. Modeļa izteiksmes pamatā ir pilsētu pašvaldību funkcionalitātei atbilstoši prediktori. Teorētiskie rezultāti tiks publicēti zinātniskajā presē, tas veicinās metodikas un modeļa pārnesi. Pētījumā izstrādātā modeļa galalietotāji ir (1) pilsētu pašvaldības uz datiem balstītas IA optimizēšanai un prioritāšu identificēšanai virzībā uz viedu pilsētu, kas kļūst īpaši nozīmīgi post-COVID atveseļošanās laikā, (2) pašvaldību pārraudzības institūcijas un (3) citu kompleksu rādītāju izstrādātāji metodikas pielietošanai. Praktiskajā daļā kā pilotprojekts tiks aprēķinātas rādītāja vērtības Latvijas lielajām pilsētām. Rezultāti būs pieejami izmantošanai pašvaldībām, valsts iestādēm un uzņēmējiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss