Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Apbedīšanas tradīcijas ainavā: Latvijas teritorija dzelzs laikmetā (1. - 1200. g.)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0163

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Guntis Zemītis    guntis.zemitis@gmail.com

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir pētīt dzelzs laikmeta (1. – 1200. g.) apbedīšanas tradīcijas ainavā Latvijas teritorijā, kas līdz šim ir maz skatīts jautājums.Arheoloģijā ainava tiek pētīta kā kultūras, sociālās un vides dinamika, tā vienlaicīgi gan ietekmē cilvēka domāšanu, gan ir cilvēku darbību rezultāts. No šādas perspektīvas raugoties, arī apbedījumu vietu izveidošana ir rezultāts izvēlei, ko konkrētās sabiedrības indivīdi izdara attiecībā uz ainavu, izveidojot īpašu apbedīšanas ainavu. Projektā tiks izmantots arheoloģisko izrakumu materiāls no teritoriāli un hronoloģiski dažādām dzelzs laikmeta apbedījumu vietām. Tiks identificēta1. – 1200. g. apbedīšanas ainava, analizēti tās izveides pamatprincipi, organizācija un vēlākā ietekme, sniedzot jaunas zināšanaspar apbedīšanas tradīcijām un Latvijas aizvēsturi, kā arī veicinot kultūras ainavas saglabāšanu. Izdalīti trīs galvenie uzdevumi: analizēt ainavas elementu nozīmi un izmantošanu apbedījumu vietu izvēlē, kā arī to savstarpējā izvietojumā; analizēt apbedījumu vietu iekšējo struktūru mijiedarbībā ar dažādiem ainavas elementiem; analizēt dzelzs laikmeta apbedīšanas ainavas ietekmi uz turpmāko teritorijas attīstību. Izpētē tiks pielietotas gan arheoloģijas(objektu apsekošana dabā, izrakumu materiāla analīze, ietverot datēšanu, datu korelāciju u.c.), gan dabas zinātņu (paleobotāniskās) izpētes metodes. Iegūto arheoloģisko un vides datu savietošanai un telpiskai analīzei tiks izmantotas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss