Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Bērnības diskurss Latvijas muzejos un tā integrācija e-studiju vidē augstskolā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0282

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Iveta Ķestere

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Izglītības zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izpētīt un kartēt bērnības vēstures representāciju Latvijas muzejos un, balstoties uz pētījumu rezultātiem, izveidot datu bāzes modeli, kas aktivizētu e-studijas augstākās izglītības institūcijās. Uzdevumi: 1) Izstrādāt bērnības vēstures kartēšanas metodoloģiju Latvijas muzejos. Balstoties uz kartēšanu, atklāt tipisko bērnības narratīvu Latvijas muzejos. 2) Baltoties uz ticamām zināšanām (tipiskais narratīvs, kas atklāts caur kartēšanu), izveidot Bērnības vēstures datubāzes modeli. 3) Izstrādāt metodoloģiju datubāzes ieviešanai augstākās izglītības institūciju e-vidē, īpaši skolotāju sagatvošanas programmās. 4) Izplatīt projekta rezultātus starptautiskā vidē, piedaloties un organizējot konferences un seminārus, kā arī publicējot rakstus brīvpieejas zinātniskos žurnālos (WoS/SCOPUS). Projektā pirmoreiz tiks veikta bērnības artefaktu kartēšana Latvijas muzejos. Tiks izstrādāts teorētiski pamatots bērnības artefaktu datu bāzes modelis (struktūra un saturs), kas būs piemērots pētniecības prasmju attīstībai dažādu nozaru Latvijas augstskolu studentiem, tai skaitā topošajiem skolotājiem. Tiks veicināta sadarbība starp muzejiem un akadēmisko vidi pētniecības jomā. E-vides izmantošana muzeju darbībā un augstskolās palīdzēs risināt COVID-19 pandēmijas radītos izaicinājumus. Tiks pilnveidota pētniecība izglītības zinātņu un muzeoloģijas nozarēs.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss