Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Bio-reģioni kā integrēta stratēģija ilgtspējīgai lauku teritoriju attīstībai Latvijā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0519

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes nozare

 • Ekonomika un uzņēmējdarbība

 • Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Projekts ir fundamentāls starpnozaru pētījums, kas skar lauksaimniecības, vides, sociālo zinātņu jomas un tiek īstenots ar mērķi apzināt bio-reģionu veidošanās paradigmu lauku teritoriju ilgtspējas un dzīvotspējas kontekstā un izstrādāt bio-reģionu attīstības stratēģijas konceptu Latvijā, lai veicinātu ES pamatiniciatīvu ieviešanu līdzsvarotas, ilgtspējīgas, klimatneitrālas Eiropas attīstībai. Projekta novitāti nosaka daudzpusīga pētnieciskā pieeja par lauku teritoriju dzīvotspēju un kopienu noturības izpēti, izstrādājot bio-reģionu jeb bioloģiskas saimniekošanas reģionu koncepta pieeju, kas ietver holistisku tvērumu šo teritoriju realitātes apzināšanai un attīstības paradigmas definēšanai. Izstrādātā Bio-reģionu pieeja balstās uz zinātniski nozīmīgiem teritorijas attīstību ietekmējošiem sociālekonomiskiem, kultūras un vides kritērijiem, veicinās bioloģiskās lauksaimniecības, nelauksaimniecisko aktivitāšu un tūrisma nozares attīstību, nodrošinās kvalitatīvas pārtikas pieejamību, būs nozīmīga platforma vietējās kultūras un dabas vērtību saglabāšanā, veicinās sociālo aktivitāti. Pētījuma rezultāti paredz, balstoties uz teorētiskās un empīriskās informācijas izpētes rezultātiem, identificēt potenciālos bioreģionus Latvijā, izstrādāt vadlīnijas bio-reģionu veidošanai un priekšlikumus normatīvā un institucionālā regulējuma veidošanai un izstrādāt bio-reģionu darbības stratēģijas konceptu, kā arī sagatavot 10 zinātniskās publikācijas un zinātnisko monogrāfiju.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss