Bioresursu-vertibas-modelis-BVM.jpg

Bioresursu vērtības modelis (BVM)

Sākums  09/2018 Noslēgums 08/2021

Projekta numurs

lzp-2018/1-0426

Finansējums

285000 EUR

Projekta vadītāja

Anna Kubule

ej.uz/projektsBVM

anna.kubule@rtu.lv

facebook link

Vairāk informācijas

lzp.comadev.noc.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

Labums sabiedrībai

Kā ikdienā sabiedrība varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus? 
– Projekta rezultātā plānots iegūt jaunas zināšanas par vērtīgiem ķīmiskiem savienojumiem krūmmellenēs, kā arī par to, kā tos labāk iegūt. Šīs zināšanas un iespējams arī krūmmelleņu kultūras varēs izmantot cilvēkiem noderīgu savienojumu ražošanā. Tāpat, ņemot vērā, ka Latvijā krūmmellenes tiek audzētas aizvien lielākās platībās, mūsu rezultātus varēs izmantot jaunu, vērtīgāku krūmmelleņu šķirņu veidošanai.

Iespējamie risinājumi

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt?
– Augi satur daudz vērtīgu sekundāro metabolītu, kurus cilvēce jau gadu tūkstošiem izmanto pārtikā, farmācijā, kosmētikā un rūpniecībā. Šo savienojumu iegūšana bieži vien ir saistīta ar dabas resursu intensīvu, neilgtspējīgu izmantošanu un vides piesārņošanu. Nākotnē būs iespējams iegūt mums nepieciešamos savienojumus no augu kultūrām, taupot ierobežotos vides resursus un nepiesārņojot vidi.

Sadarbība

– Projekta sadarbības partneri ir COST akcija CA18111 “PlantEd”.

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju ar transdisciplināru pieeju bioekonomikas izvērtēšanai un bioresursu vērtības modeļa izstrādei, lai rastu iespējas kā paaugstināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības bioresursu izmantošanas vērtību un veicinātu šo tautsaimniecības un zinātņu nozaru attīstību. Tas nepieciešams, lai izstrādātu instrumentu ar kura palīdzību izvērtēt dažādus scenārijus, lai, ņemot vērā bioekonomikas transdisciplināro raksturu un ciešo saikni ar citām nozarēm, sabiedrībā un dabā notiekošajiem procesiem, un rastu efektīvākos (tai skaitā no ekonomiskā aspekta) risinājumus kā paaugstināt bioresursu izmantošanas vērtību un veicinātu bioekonomikas attīstību.

Ar projekta ietvaros izstrādātās metodoloģijas un modeļa palīdzību būtu iespējams izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas politikas veidotājiem, lai tie ieviestu dzīvē pārdomātus un jēgpilnus risinājumus. Projekta rezultāti izmantojami arī par pamatu nākamo projekta pieteikumu sagatavošanai un pētījumu veikšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstībai. Projekta realizāciju veido 5 galvenās aktivitātes: bioekonomikas transdisciplinaritātes analīze un bioresursu vērtības un bioekonomikas attīstību ietekmējošo faktoru atlase un saišu līmeņatzīmju noteikšana, metodoloģijas un modeļa izstrāde bioresursu vērtības indeksa noteikšanai un bioresursu vērtības modelēšana, lēmumu pieņemšanas modeļa un rekomendāciju politikas veidotājiem izstrāde, publicitātes pasākumi, projekta vadība un uzraudzība.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2018. gada 1. konkurss