Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte (MEET)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0379

 • Finansējums

  • 299 994 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Kultūras akadēmija

Zinātnes nozare

 • Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

 • Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Projekts atbilst aktuālajam muzeoloģijas fokusam, kas uzsver sociālo iesaisti kā būtisku muzeju uzdevumu un ko apliecina Starptautiskās Muzeju padomes iniciatīva jau šogad mainīt jēdziena “muzejs” definīciju, iekļaujot tajā muzeju pienākumu strādāt ar kopienu līdzdalību. Iedvesmojoties no muzeoloģes Ninas Saimonas (Nina Simon) teorētiskā ietvara "līdzdalības iesaistīšanās", projekta mērķis ir izpētīt līdzdalības iesaistīšanās dinamikas noteicošos faktorus, modeļus un sekas muzeju nozarē, veicot izpēti caur muzejizglītības prizmu - vienu no trīs muzeja pamata funkcijām. Pētījumā tiks apzināti līdzdalības attīstības determinanti muzeju nozarē, kā arī, piemērojot līdzdalīgas pētniecības (participatory action research) metodoloģiju, no prakses kopienu (community of practice) perspektīvas, (1) kartējot muzeju izglītības programmas akreditētajos muzejos Latvijā un nosakot noteicošos faktorus, kas veido vai ierobežo muzeju centienus īstenot arvien intensīvākus līdzdalības iesaistes modeļus, (2) pētot dominējošos modeļus un attieksmi pret līdzdalīgu iesaisti no dažādu Latvijas prakses kopienu perspektīvas, kā arī (3) analizējot līdzdalīgas iesaistes nospiedumu plašākā sociālpolitiskajā kontekstā - gan attiecībā uz iesaistīto kopienu dzīvi, gan uz muzeju darbību, gan starpnozaru sadarbību, kultūras mantojuma politiku un starptautisko atzinību.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss