Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Datos balstītu risinājumu izveide skolas izaugsmei

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2021/1-0445

 • Finansējums

  • 285 001 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Izglītības zinātnes

Kopsavilkums

Pētniecības projekta mērķis ir veidot zināšanu bāzi datu pratības kompetences un datu pratības risinājumu attīstībai, ieviešanai un vadībai skolās, izstrādājot datos balstītus risinājumus skolas izaugsmes nodrošināšanai. Projekts sniegs ieguldījumu aktuālās un būtiskās izglītības politikas iniciatīvās un reformās: pāreja uz jaunu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā; izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde un ieviešana; abas iniciatīvas ir ar mērķi uzlabot un sekot līdzi skolēnu mācīšanās dinamikai. Projekta ietvaros piedāvātie risinājumi: izglītības sektora cilvēkresursu datu pratības kapacitātes veidošana un attīstība; ar datu un vērtēšanas pratību saistītu zināšanu, datos-balstītu risinājumu, instrumentārija un metodoloģiju nodrošināšana. Projekta stratēģiju veido trīs posmi: Izpēte un modelēšana; Testēšana/pilotēšana un prototipēšana; Zināšanu un pētniecībā balstītu risinājumu pārnese uz izglītības politiku un praksi. Pētniecības projekta rezultātā starpdisciplināra pētnieku komanda radīs: pētniecībā balstītu un kompleksu datu pratības ietvaru izglītības iestādēm; profesionālās pilnveides programmas skolotājiem, skolas vadības komandām un vērtēšanas ekspertiem par datu un vērtēšanas pratību; pētniecībā balstītu IT sistēmas prasību specifikāciju datos balstītu digitālo risinājumu izstrādei, iekļaujot arī datu analīzes un komunikācijas veidnes; metodoloģiju un vadlīnijas projekta ietvaros radīto produktu lietošanai; rekomendācijas politikas veidotājiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss