Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Digitālais dvīnis tūrisma konkurētspējas un komplementaritātes attīstības veicināšanai: Latgales reģiona piemērs

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0350

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Lienīte Litavniece             lienite.litavniece@rta.lv

Projektu īsteno

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Tūrisms ir nozīmīga nozare katras valsts IKP, bet tā ir arī nozare, kuras straujā attīstība pēdējos gados, pandēmijas ietekmē būtiski samazinājās. Tūrisma plānošanas dokumentos ir norādīts, ka tūrisma nozares attīstībā ir būtiska konkuretspējas veicināšana. Esošie pētījmi apstipina, ka tūrisma nozares attīstību ir iespējams panākt, veicinot sadarbību uzņēmēju starpā. Projekta mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģisko risinājumu tūrisma reģiona konkurences un komplementaritātes monitoringam, lai sniegtu ieteikumus reģionam un tūrisma produktu vadītājiem, apvienojot datu analīzi, spēju modelēšanu, digitālo dvīņu paradigmu, zināšanu pārvaldību, ieteikumus. Sistēma, kas balstīta uz semantisko ontoloģiju, ģeotelpisko analīzi un viedo lēmumu pieņemšanas paradigmu. Sistēma paredzēta B2B gan esošajiem, gan potenciālajiem tūrisma uzņēmējiem, lai apzinoties esošo piedāvājumu tie saskatītu savstarpējās sadarbības iespējas (komplementaritāte) un rezultātā veicinātu kvalitatīva tūrisma piedāvājuma veidošanos (konkurētspēja).

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss