Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas lauku kopienas: vietējās pārtikas sistēmas multiplikatīvais efekts

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0409

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Līga Paula  

Projektu īsteno

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Socioloģija un sociālais darbs

Kopsavilkums

Projekta galvenais mērķis ir radīt jaunas starpdisciplināras zināšanas lauku pētījumos, īpaši reģionālās ekonomikas un lauku socioloģijas jomās, ieviešot jaunu metodoloģiju vietējās pārtikas sistēmas multiplikatīvās ietekmes analīzei dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu lauku kopienu kontekstā Latvijā. Vietējā pārtikas sistēma aptver sazarotu un daudzveidīgu iesaistīto pušu kopumu un to mijiedarbību, sākot ar ražotājiem un beidzot ar patērētājiem, kuri darbojas noteiktā sociālā, ekonomiskās un institucionālā ietvarā. Balstoties uz daudznozaru literatūras pārskatu, statistikas analīzi, kā arī kvantitatīviem un kvalitatīviem empīriskiem datiem, projektā tiks meklēti pierādījumi tam, ka vietējai pārtikas sistēmai, tostarp vietējiem pārtikas tīkliem un ķēdēm, piemīt daudzveidīga tieša un netieša ietekme uz vietējām kopienām (multiplikatīvais efekts), tādējādi veicinot vietējās ekonomikas diversifikāciju, ietekmējot sociālo un kultūras dzīvi, kā arī dabas resursus un vidi. Raugoties no dzīvotspējas un ilgtspējas perspektīvas, kā arī saistībā ar attiecīgajiem ES un Latvijas nacionālās politikas pasākumiem un mērķiem, vietējā pārtikas sistēma un tīkli ir jāatbalsta valsts, reģionālā un kopienas līmenī. Šis projekts sniegs arī politikas rekomendācijas projekta mērķa grupām dažādos līmeņos par ilgtspējas un zaļās politikas mērķu sasniegšanu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurs