Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Institutum Herderianum Rigense: Herdera institūts Rīgā kā zinātnes tīkls Eiropas zinātnes tīklojumā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0083

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Raivis Bičevskis

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte       

Zinātnes nozare

Filozofija, ētika un reliģija; Vēsture un arheoloģija; Humanitārās un mākslas zinātnes

Kopsavilkums

Šis projekts pievēršas izglītības centram un zinātniskai institūcijai – Herdera institūtam Rīgā (HI), kura vēsture (1921-1939) un ieguldījums modernās zinātnes ģenēzē līdz šim nav pienācīgi izpētīti nedz Latvijā, nedz pasaulē. Rīgas Herdera Biedrības dibinātais HI vispār ir pārsteidzoši maz pētīts, lai gan tā korespondentu vidū ir tādi zinātnieki kā M. Planks, J. J. fon Ikskils, V. Nernsts u. c. Projekta mērķis ir HI kā savam laikam pārsteidzoši labi organizēta zinātnes tīkla izpēte trīskāršā nozīmē: mērķis ir izpētīt (1) HI darbinieku saraksti ar ievērojamiem Eiropas un pasaules mēroga zinātniekiem, kā arī viņu pētījumu apspriešanu HI internā sarakstē un viņu pašu uzaicināšana uz Rīgu pētniecības un izglītības mērķu labad; (2) veikt HI sadarbības ar vairāk nekā 50 zinātniskām institūcijām Eiropā un pasaulē izpēti (un šo institūciju tīkla un šī tīkla struktūras pētījumus); (3) izpētīt HI tīklošanos Baltijas ietvaros, kā arī HI un citu Baltijas augstskolu attiecības zinātnes un izglītības jomās. Visi šie HI zinātniskās tīklošanās aspekti ar savu pētniecisku perspektīvu nav šādā pavērsienā padziļināti pētīti, vai nav pētīti vispār. Lai modinātu plašāku un īpašu interesi par HI zinātnisko mantojumu, projekta ietvaros paredzēts veikt nozīmīgāko zinātniskās sarakstes paraugu digitalizāciju, pievienojot metadatus. Tādējādi tiks sniegts jauns un inovatīvs ieskats HI materiālu bagātībā, specifikā un nozīmē modernās zinātnes ģenēzē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss