Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0357

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Sandra Rone       sandrarone@yahoo.com

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte; Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Socioloģija un sociālais darbs; Izglītības zinātnes; Psiholoģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veikt fundamentālu pētījumu par jauniešu interneta lietošanas paternu ietekmi uz kognitīvo darbību, ar paterniem saprotot noteiktas uzvedības sistemātisku atkārtošanos, kas veido jaunieša un topošā speciālista kognitīvo stilu. Šī mērķa sasniegšanai projektā plānots: 1)radīt teorētisko bāzi un īstenot aptauju par jauniešu interneta lietošanas paterniem un kognitīvajiem stiliem; 2)lietojot problēmuzdevumus, izzināt interneta lietošanas paternu ietekmi uz kognitīvo stilu attīstību; 3)izstrādāt vadlīnijas speciālistiem darbam ar jauniešu kognitīvajiem stiliem sabiedrības produktīvas dzīvesdarbības attīstībai. Projekts balstās uz ideju, ka mūsdienās interneta lietošana un tehnoloģijas attīsta vēl neizzinātus prāta paradumus, kurus visveiksmīgāk pamato kognitīvo stilu teorija. Projekta gaitā tiks konstatēts, kā interneta mērķtiecīgas lietošanas paterni rada būtiski jaunus kognitīvos stilus. Pētījuma rezultātā tiks konstatēti un definēti kognitīvie stili, kas veidojas interneta lietošanas paternu ietekmē. Šie pētījuma rezultāti kalpos gan par vadlīnijām sociologiem, lai mērītu interneta lietošanas ietekmi, gan psihologiem, lai izstrādātu konsultēšanas mehānismus jauniešiem, gan pedagogiem, kas tādējādi var pielāgot un individualizēt mācību pieejas un metodes. Šī pētījuma rezultātu ietekme vispirms ir to teorētiskā zinātniskā novitāte, kas skar vismaz trīs zinātņu nozares, kas veicinātu jauniešu iekļaušanos pilnvērtīgas sabiedrības attīstībā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss