Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0492

Finansējums

299 997 EUR

Projekta vadītājs

Jeļena Lonska     jelena.lonska@rta.lv

Projektu īsteno

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne; Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir pārtikas viedā un atbildīgā patēriņa kontekstā izvērtēt uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos (PEAT) apjoma samazināšanu vērsto intervenču ietekmi atlasītajās Rēzeknes skolās, izpētīt skolēnu informētības līmeni par pārtikas atkritumu negatīvo ietekmi un viņu zināšanās par veselīgas ēšanas paradumiem un viedokļi par skolas ēdnīcas darba organizēšanu.

Uzdevumi:

- ieviest atsevišķas uz PEAT apjoma samazināšanu vērstās intervences atlasītajās Rēzeknes skolās;

- vairākkārtējā pirmsintervenču un pēcintervenču PEAT apjomu kvantifikācija ar mērķi statistiski pārbaudīt intervenču ietekmi uz PEAT apjoma samazināšanu;

- atgriezeniskās saites iegūšana caur skolēnu aptauju ar mērķi veikt uzlabojumus ēdināšanas procesa organizēšanā;

- uz zināšanām balstītās rekomendāciju sistēmas izstrāde, kas ļauj veikt ēdināšanas procesu organizēšanas monitoringu skolās, sniedzot individuālās rekomendācijas, kas ir vērstas uz PEAT apjoma samazināšanu.

Pētījuma objekts: skolēnu ēdināšanas procesa organizēšana četrās atlasītajās skolās Rēzeknē.

Pētījuma subjekts: PEAT kas paliek pēc skolēnu brīvpusdienām.

Pētījuma hipotēze: atsevišķo uz PEAT apjoma samazināšanu vērsto intervenču ieviešana Rēzeknes skolās var samazināt PEAT apjomu, kas paliek pēc skolēnu brīvpusdienām, sekmējot ilgtspējīgu pārtikas patēriņu.

Asociētie partneri: Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes 3. pamatskola; Rēzeknes 6. pamatskola, “Matomatic AB” (Zviedrija).

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss