Statuss:
Īstenošanā
rotekirsche20-U5OVuMgc2jE-unsplash-2048x1365.jpg

Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

 • Projekta numurs

  • lzp-2020/1-0178

 • Finansējums

  • 300000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Liepājas Universitāte

 • Sadarbības partneri

  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  • Vidzemes Augstskola

Zinātnes nozare

Sociālās zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis orientēts uz izglītības vērtības ietekmes izpēti Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā. Paredzēts pētīt izglītības vērtību (IzV) no sekojošiem aspektiem: 1) IzV izpratne Latvijas sabiedrībā (fokusgrupas – skolotāji, sociālā darba un kultūras jomas speciālisti, uzņēmēji); 2) IzV un kultūra (izglītošanās, iesaistoties kultūras aktivitātēs, un kultūras iestāžu ieguldījums izglītības pilnveidē) 3) IzV un uzņēmējdarbība (izglītības ietekme uzņēmēju tvērumā; potenciālais uzņēmēju ieguldījums izglītības sistēmas pilnveidē); 4) IzV un sociālie pakalpojumi iekļaujošas sabiedrības veidošanā; 5) humānā kapitāla sociālās atdeves pētniecības metodoloģisko pieeju un to īstenošanas pieredzes izpēte starptautiskā kontekstā.

Pētījuma gaitā sadarbosies trīs Latvijas reģionālās augstskolas, tādā veidā akcentējot nepieciešamību valstī pēc policentriskas attīstības, rezultātus aprobējot starptautiskās zinātniskās konferencēs, publikācijās un izglītojošos pasākumos. Iegūtie pētījuma dati tiks izmantoti augstskolu darbā studiju procesa satura pilnveidei, tiks izstrādātas rekomendācijas pētījumā iesaistīto reģionu rīcībpolitikas veidotājiem. Pētniecībā iegūtie tiks prezentēti un skaidroti plašākai sabiedrībai, lai veidotu mūsdienām atbilstošu izpratni par izglītību kā vērtību, kas nepieciešama sabiedrības garīgajai un ekonomiskajai izaugsmei.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss