Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0020

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Benedikts Kalnačs           

Projektu īsteno

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Valodniecība un literatūrzinātne; Vēsture un arheoloģija; Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt teorētisku un metodoloģisku pamatu 19. gadsimta latviešu literatūras vēstures interpretācijai starpdisciplinārā un salīdzināmā skatījumā. Galvenais uzdevums ir radīt jaunu pētījumu latviešu literatūras vēsturē. Atsakoties no secīga hronoloģiska vēstījuma, plānotā pētnieciskā monogrāfija, kas tiks adresēta starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai un sagatavota angļu valodā, tiks balstīta izpratnē par principiāliem mezgla punktiem un to nozīmi literatūras un kultūras analīzē. Izvēlētā pieeja ir saistīta ar literatūras vēstures tradicionālo jēdzienu, žanra, laikposma un virziena analīzi, nozīmīgiem pavērsiena punktiem attīstības hronoloģijā, kā arī literārajām un kultūras institūcijām un to ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Pētnieku grupa aplūkos 19. gadsimta literāro un kultūras telpu no dažādiem skatpunktiem, ņemot vērā daudzveidīgo mijiedarbi starp sociālajām pārmaiņām, lasīšanas paradumu maiņu un grāmatu tirgu, estētisko tendenču pārmaiņām, kā arī literatūras, folkloras un mākslas saiknēm. Projekta ietvaros tiks pārvarēti tradicionālie ierobežojumi, kas raksturo vienai nacionālajai literatūrai veltītās vēstures, rosinot novērtēt mijiedarbi starp atšķirīgām etniskajām grupām un sociālajām kārtām. Projekta rezultātā tiks radīta inovatīva un starptautiski izmantojama pieeja literāro un sociālo procesu dinamikas aprakstam.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss