Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Sākums  01/2020 Noslēgums 12/2022

Projekta numurs

lzp-2019/1-0165

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Andis Kalvāns

Projektu īsteno:

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Dabaszinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir attīstīt pieeju laiktelpiskai pazemes ūdens sausuma (ekstremāli zems pjezometriskais pazemes ūdens līmenis) epizožu identificēšanai, novērtēšanai un prognozēšanai heterogēnā sedimentācijas baseinā. Projekta ietvaros tiks analizēti esošie novērojumi par ilgtermiņa pazemes ūdens līmeņa svārstībām Baltijas reģionā, identificētas un raksturotas vēsturiskās pazemes ūdens sausuma epizodes (zemi pazemes ūdens līmeņi), un identificēti tās ietekmējošie meteoroloģiskiem un ģeoloģiskiem apstākļi. Balstoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām tik attīstītas jaunas metodes pazemes ūdens sausuma epizožu prognozēšanai laikā un telpā. Projektā tiks novērtēts pazemes ūdens sausuma risks visā Baltijas valstu teritorijā, kā arī prognozēta tā attīstība nākotnē pie dažādiem klimata attīstības scenārijiem. Iegūtās zināšanas, izstrādātās metodes un prognožu pieejas tiks publicētas anonīmi recenzētos, brīvpieejas (open access) zinātniskajos izdevumos. Projekta rezultāti būs izmantojami adaptācijai klimata pārmaiņām Baltijas valstīs, kā arī izmantojami citās līdzīgās teritorijās.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2019. gada konkurss