Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Latvijas bioekonomikas stratēģijas 2030. gadam ieviešanas novērtējums un iespējamie risinājumi definēto mērķu sasniegšanai (LIBRA-LV)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0413

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Irina Pilvere

Projektu īsteno

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Kopsavilkums

Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030. gadam (LIBRA) nosaka: Latvijas bioekonomikas nozares ir inovāciju līderes dabas kapitāla vērtības saglabāšanā, palielināšanā, kā arī efektīvā un ilgtspējīgā izmantošanā Baltijas valstīs. Projekta mērķis ir radīt jaunas pētījumos balstītas zināšanas, lai veiktu visaptverošu tradicionālo bioekonomikas nozaru ekonomisko un starpdisciplināro novērtējumu saistībā ar stratēģijā definētājiem uzdevumiem un izstrādāt zinātniski pamatotus politikas ieteikumus, lai sasniegtu LIBRA izvirzītos mērķus Latvijas ekonomikas stiprināšanai un izaugsmei. Projekta rezultāti: (1) kritisks LIBRA īstenošanas rezultātu novērtējums; (2) Latvijas bioekonomikas nozaru attīstības prognoze, ņemot vērā LIBRA īstenošanas dinamiku; (3) LIBRA galveno jomu “gadījumu analīze”: a) lauksaimniecības biomasas izmantošanas sociāli ekonomiskais un vides aspektu novērtējums biogāzes ražošanā Latvijā, lai mazinātu klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz lauksaimniecību; b) meža ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības noteikšana Latvijā, lai paātrinātu ekonomiskās attīstības iespējas; c) ES Kopējās Lauksaimniecības politikas nelauksaimnieciskā atbalsta pasākumu ietekmes novērtējums lauku attīstībā Latvijā; d) Latvijas zilās bioekonomikas situācijas izvērtējums, lai definētu galvenās strukturālās izmaiņas, kas nepieciešamas nozares progresam; e) izpētīt pētniecības un inovācijas nozīmi bioekonomikas attīstībā; (4) Zinātniski pamatotas rekomendācijas politikas veidotājiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss