Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Lauksaimniecības aizsākumi un apkārtējā vide Lubānas ezara mitrāja Aboras neolīta apmetnē

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0300

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Gunita Zariņa     zarina.gunita@gmail.com

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija; Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Kopsavilkums

Līdz nesenam laikam Latvijas arheoloģijā vēlais neolīts ir ticis uzskatīts par laiku, kad notika pāreja uz zemkopību un lopkopību, taču pēdējos gados Austrumbaltijas arheoloģijā pielietotās jaunās pētniecības metodes lauj pārskatīt šo uzskatu un veikt precīzākus šo procesu pētījumus. Aboras apmetne Lubānas mitrājā, kas bijusi apdzīvota apmēram tūkstoš gadu garumā (~3000-2000 g. p.m.ē.), ir ļoti piemērots arheoloģiskais piemineklis, lai risinātu ražotājsaimniecības attīstības jautājumus Latvijas teritorijā. Apmetne izceļas ar bagātīgu arheoloģisko artefaktu un vides paraugu materiālu kā arī ar apmetnes apdzīvotības perioda cilvēku apbedījumiem. Līdz ar to šī apmetne nodrošina materiālu jaunu datu iegūšanai un interpretācijai. Projekta mērķis ir detalizēti pētīt Aboras apmetnes ģeomorfoloģiju, veikt nogulumu ssastāva, paleobotānisko un putekšņu analīži, kā arī arheozoooģiskā materiāla izvērtējumu un 14C oglekļa datēšanu, lai precizētu lauksaimniecības aizsākuma laiku. Iztikas stratēģiju rekonstrukcijā tiks pielietotas stabilo izotopu (δ15N un δ13C) analīzes kaulu kolagēnam un zobu dentīnam, kā arī keramikas organisko atlieku analīzes, trauku lietojuma noskaidrošanai. Tiks veikta keramikas petrogrāfija izpēte. Projekta rezultātā tiks iegūti jauni dati par cilvēka un vides mijiedarbību Latvijā vēlajā neolītā, izmaiņām lokālajā dabiskajā vidē un iedzīvotāju iztikas stratēģijās un precizēs lauksaimniecības attīstības aizsākumu.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss