Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0133

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Sandra Šūmane 

Projektu īsteno

Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

Zinātnes nozare

Socioloģija un sociālais darbs

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir radīt un nostiprināt starpnozaru un transdisciplināras zināšanas, izmantojot daudzaģentu līdzdalības pieeju, lai veicinātu lietotājorientētus risinājumus reģionālajās pārtikas sistēmās, lauku un pilsētu mijiedarbēs un lauku digitalizācijā Latvijā. Projekts balstās interaktīvās inovācijas pieejā un izmanto četrkāršās spirāles (quadruple helix) konceptuālo ietvaru, lai integrētu BSC īstenoto “Apvārsnis 2020” un nacionālo pētniecisko projektu rezultātus un sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm izstrādātu dzīvotspējīgus un praktiskus risinājumus viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai. Projektā tas tiks sasniegts, apvienojot dažādus tematiskos laukus aptverošo pētniecisko projektu rezultātus un pasniedzot tos lietotājorientētā formā, lai veicinātu starpnozaru mācīšanos un zināšanu radīšanu četru sektoru (pētniecības, uzņēmējdarbības, valsts pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības) pārstāvju vidū. Projekts pilnveidos zinātniskās zināšanas par interaktīvās inovācijas lomu viedā un ilgtspējīgā attīstībā un četrkāršās spirāles darbību lauku vidē. Projektam būs ietekme specifiskās Latvijas viedās specializācijas un attīstības jomās (ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, līdzsvarota teritoriālā attīstība, digitalizācija), veicinot iesaistīto pušu tīklošanos, veidojot kopīgu zināšanu bāzi un piedāvājot praktiskus ieteikumus. Projekts arī attīstīs studentu un pēcdoktorantūras pētnieku atbildīgas pētniecības un inovācijas spējas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss