Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā: sieviešu (ne)ordinācijas gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2021/1-0182

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Filozofija, ētika un reliģija

 • Socioloģija un sociālais darbs

Kopsavilkums

Projekts vērsts uz dzimumu nevienlīdzības mazināšanu un sieviešu diskriminācijas novēršanu Latvijā, piedāvājot jaunas, uz pierādījumiem balstītas interdisciplināras zināšanas, kā arī veicinot diskusiju par nevienlīdzības iemesliem, to realizēšanas mehānismiem un sekām, analizējot problēmu starptautiskā kontekstā pieaugoša neokonservatīvisma apstākļos. Izpētei izvēlēts dzimumu līdztiesības jautājumu problēmu gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā. Uzdevumi :1) gūt zināšanas par dzimtes piedzīvošanu, praktizēšanu, apspriešanu LELC draudzēs, atklājot faktorus, kas izraisa nevienlīdzību, kā arī par postsociālisma un globālas konservatīvas ietekmes lomu un baznīcu kā starpnieku un vietu, kur var izpausties dzimumu (ne)līdztiesība; 2) izpētīt mediju ietekmi un komunikācijas stratēģijas, izplatot ar dzimti saistītu informāciju, īpaši attiecībā uz sieviešu ordināciju; 3) analizēt un attīstīt nozīmīgu un lokāli pielietojamu teoloģisko perspektīvu attiecībā uz jūtīgiem, ar dzimti saistītiem aspektiem. Metodoloģija balstīta antropoloģiskā lauka darbā, kvantitatīvā izpētē, mediju studijās, teoloģisko tekstu izpētē un analīzē. Gūstot cēloņsakarību izpratni, tiks veicināta diskusija mērķa grupās - reliģiskajā vidē un organizācijās, un plašākā sabiedriskā kontekstā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Projektā plānots iesaistīt ieinteresētās puses (NVO) un izstrādāt ieteikumus, lai mazinātu dzimumu diskrimināciju reliģiskajā vidē un plaisu starp pusēm ar atšķirīgu viedokli.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss