Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2021/1-0360

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

 • Filozofija, ētika un reliģija

 • Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Kopsavilkums

Vilcināšanās vakcinēties ir pieaugoša problēma gan Latvijas, gan globālā līmenī, un viens arī no galvenajiem riskiem veiksmīgai izejai no Covid-19 pandēmijas. Šī pētnieciskā projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas par vilcināšanās vakcinēties iemiesoto pieredzi. Lai to īstenotu, tiks izmantoti jēdzieni un nošķīrumi no medicīnas fenomenoloģijas un veikts fenomenoloģiski informēts empīrisks pētījums. Metodoloģiskā ietvara Fenomenoloģiskā intervija un metodoloģiskā rīka Faktuālā variācija pielietošana projektā radīs inovatīvas zināšanas medicīnas humanitārajās zinātnēs, kas sniegs fenomenoloģiski informētu priekšstatu par vilcināšanās vakcinēties iemiesotajām motivācijām, uzlabos sabiedrības veselības un veselības aprūpes speciālistu, kā arī valdības pārstāvju komunikāciju ar publiku, un informēs tālākus pētījumus. Pētījuma rezultāti tiks izplatīti akadēmiķiem un gala lietotājiem (sabiedrības veselības un veselības aprūpes speciālistiem, kā arī valdības pārstāvjiem) 9 brīvpieejas zinātnisku rakstu, dalības starptautiska līmeņa konferencēs Latvijā un ārzemēs ar 25 prezentācijām, 2 rakstu populārzinātniskos žurnālos, un rekomendācijas ziņojuma un video materiāla, kas satur rekomendācijas komunikācijai ar personām, kas vilcinās vakcinēties, formā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss