Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

“Padomju garīgums” Latvijā: attīstība, iezīmes un ietekmes modeļi

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0058

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Solveiga Krūmiņa-Koņkova          

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Vēsture un arheoloģija; Filozofija, ētika un reliģija

Kopsavilkums

Starpdisciplinārā projekta tēmas izvēli noteikusi pašlaik starptautiskajā akadēmiskajā vidē aktuālā interese par totalitāro režīmu ideoloģijas ietekmi un sekām intelektuālajās un reliģiskajās praksēs. Ar jēdzienu “padomju garīgums” šajā projektā tiek apzīmēta padomju ideoloģijas īstenošana, izmantojot kvazigarīgu un kvazireliģisku diskursu un praksi, piemēram, jaunu padomju tradīciju ieviešanu, kam bija jāaizstāj kristietībā sakņotās tradīcijas. Ateisma un antireliģiskās propagandas izpēte ir veikta gan Krievijā, gan tā sauktā “padomju bloka” valstīs. Tikmēr “padomju garīgums”, tas ir, padomju ideoloģijas ietekme garīgās dzīves jomās un pārorientēšanās no “cīņas pret reliģiju” uz “cīņu par padomju (un tāpēc ateistisko) garīgo dzīvi”, līdz šim ir maz pētīta tēma. Padziļināts pētījums par “padomju garīgumu” ir inovatīvs arī Latvijā, kur šim fenomenam bija atšķirīgi attīstības faktori un iezīmes, kā arī specifiski mijiedarbības modeļi ar tradicionālo reliģiozitāti, ko pārstāvēja katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki un protestanti. Šāds pētījums ļautu izvirzīt jaunu paradigmu padomju laika reliģiozitātes un garīguma studijās. Projektā tiks tematizēti un analizēti dažāda veida avoti, sākot no līdz šim nepublicētiem arhīvu dokumentiem un mutiskām intervijām līdz “kultūras tekstiem”: memuāriem, daiļliteratūrai, vizuālās mākslas objektiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss