Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0588

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Ieva Zemīte         zemite.ieva@gmail.com

Projektu īsteno

Kultūras akadēmija

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mazo radošo pilsētu darbību, izpētot to radošo industriju ekosistēmas kā radošuma potenciāla krātuves, kuras ar citām ieinteresētajām pusēm (tai skaitā politikas veidotājiem) savieno radošie starpnieki. Pētījuma projekta komanda analizēs to, kā radošie starpnieki mazajās radošajās pilsētās spēj sekmēt daudzveidību un atvērtību, šādi veicinot iedzīvotāju iesaisti pilsētas dzīvē, un kā vietējās politikas pasākumi var sekmēt augšupvērstas koprades iniciatīvas pilsētā. Pētījumā tiks analizēti diskursi, prakses un minēto darbību iznākumi. Pētījumam būs gadījumu analīzes dizains, un tā mērķu sasniegšanai tiks izmantota jaukta metodoloģija: mediju kontentanalīze, daļēji strukturētas kvalitatīvās intervijas, Internetā balstīta aptauja un scenāriju analīze. Rezultāti papildinās esošās zinātniskās zināšanas par mazo radošo pilsētu attīstības ceļiem, un radošo starpnieku lomu šajos procesos.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss