Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Pastaiga cauri laikam: Flanērisms un modernitāte Latvijas starpkaru kultūrā

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2022/1-0505

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

 • Valodniecība un literatūrzinātne

 • Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Kopsavilkums

Projekts koncentrējas uz flanēra un flanēzes figūrām, vientuļajiem pilsētas dzīves vērotājiem, kā simboliskiem modernitātes un tās ietekmētās literatūras un kultūras attēlojumiem. Industrializācijas un urbanizācijas kontekstā flanērs ir svarīga figūra pirmkārt kā vīrieša tēls, kas 19. gadsimtā ienācis Eiropas pilsētu ainā, 20. gadsimtā kļuva par daudzu rakstnieku un mākslinieku izpētes objektu. Vērotājs (vai vērotāja), kas pastaigājas pilsētā, ir nesaraujami saistīta ar sava laika urbāno vidi, kas ir vienmēr mainīga un dziļi ietekmē subjekta pieredzi laikā un telpā. Projekta uzmanības centrā ir modernā pilsētas iemītnieka figūra, kas pēdējās desmitgadēs izpelnījusies daudzu pētnieku uzmanību. Tā skatīta starpkaru Latvijas kontekstā (1919–1939), pētot flanērismu kā vēsturisku faktu, diskursīvu fenomenu un konceptuālu instrumentu. Projekta komanda pēta, kā latvieši pārņēma modernitātes straujo dzīves ritmu un kā viņu pieredzes mainība ietekmēja cilvēka sensibilitātes izpausmes literatūrā, vizuālajā mākslā un autobiogrāfiskajā rakstniecībā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss