Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0265

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Vadims Mantrovs            

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Tiesību zinātne

Kopsavilkums

Šī lietišķā pētījuma projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu jauno Eiropas Savienības (ES) patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanā Latvijas tiesību sistēmā, nodrošinot sākotnējo izvērtējumu sagatavotajam direktīvu ieviešanas likumprojektam. Šī projekta temata aktualitāte saistīta ar 2 apsvērumiem. No vienas puses, šo direktīvu pareizai ieviešanai Latvijas tiesību sistēmā ir būtiska nozīme, ņemot vērā direktīvu mērķi nodrošināt augstu patērētāju drošību un tiesību aizsardzību, kā arī aizsargāt patērētāju personas datus saistībā ar līgumiem, kuri satur digitālo aspektu, lai veicinātu vienoto digitālo tirgu. No otras puses, viena no valstiskā līmenī atzītajām Latvijas likumdošanas kvalitātes problēmām saistās ar likumprojektu sākotnējā izvērtējuma trūkumu. Lai īstenotu abus šos apsvērumus, projekts aptver izstrādātā likumprojekta sākotnējo (ex ante) zinātnisku izvērtējumu ar starpdisciplināru pieejas izmantošanu, sistēmiski aplūkojot līgumtiesību, patērētāju tiesību aizsardzības un datu aizsardzības aspektus. Šādas pieejas izmantošana ļautu izvērtēt, vai izstrādātais likumprojekts satur Latvijas situācijai atbilstošus, efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus patērētāju drošības un tiesību aizsardzībai. Projekta rezultāti: likumprojekta pilnveides ziņojums un likumprojekta komentārs; 1 publikācija, kura iesniegta indeksējamā žurnālā; 6 konferenču ziņojumi; 3 konferenču raksti; un 3 populārzinātniski raksti.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss