Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai                                   

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0375

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Ieva Zemīte                       

Projektu īsteno

Latvijas Kultūras akadēmija         

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir analizēt radošo industriju ieguldījumu ilgstpējīgai attīstībai mazajās pilsētās, šo vietu specifisko resursu, tai skaitā simboliskā kapitāla un saikņu, kā arī pārvaldības un politikas mērķu kontekstā. Mazās pilsētas tiks skatītas kā īpaša, no megapolēm atšķirīga, telpa radošo industriju darbībai. Radošo industriju darbības prakses, iznākumi un devumi tiks analizēti vietējās ekonomikas transformācijas, vietējās politikas mērķu un pārvaldības īpatnību kontekstā, un vienlaikus kā ietekmes faktori ekonomiskajai, sociālajai un kultūras ilgstpējai. Pētījumā tiks izpētīti ar pieminēto tēmu loku saistītie diskursi, prakses un iznākumi. Pētījumā izmantots gadījuma izpētes dizains, un uzdevumi tiks īstenoti, izmantojot jauktu kvalitatīvo un kvantitatīvo metodoloģiju, tai skaitā pielietojot satura analīzi, daļēji strukturētas intervijas, internetā balstītu aptauju, un scenāriju analīzi. Rezultāti papildinās zināšanu bāzi par mazo pilsētu kultūrā balstītas attīstības iespējām, īpaši skatot to kultūras, ekonomiskās, sociālās un vides ilgstpējas izaicinājumu griezumā, kā arī fokusējoties uz radošo industriju hibrīdajām un multifunkcionālajām darbības īpatnībām.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss