Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Saprast teroru: fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0088

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Māris Kūlis

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte       

Zinātnes nozare

Filozofija, ētika un reliģija; Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir terorisma pētniecības nozarē ievest fenomenoloģijas un filozofiskās hermeneitikas idejas, izstrādājot fenomenoloģiski-hermeneitisku metodoloģiju (FHM). Projekta nolūks ir apzināt, pārskatīt un sintezēt teorijas, veidojot FHM teorētisko pamatojumu. Pētījuma gaitā taps 2 zinātniskās publikācijas, referāti konferencēs un semināros, kā arī vairāki populārzinātniski raksti. Šā fundamentālā pētījuma satvarā tiks izstrādātas teorētiskas vadlīnijas tālākam darbam pie metodoloģisks instruments, kas būtu ne tikai svarīgs solis uz priekšu terorisma pētniecībā, bet arī sekmēs praksē īstenojamos terorisma apkarošanas centienus. Projekta novitāte un oriģinalitāte ir jaunas, teorijā sakņotas un ar pierādījumiem pamatotas metodoloģijas izstrāde uz fenomenoloģijas un filozofiskās hermeneitikas pamata.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss